DSC08706.JPG
_DSC7792.jpg
DSC04603.jpg
DSC08706.JPG

Nhà cung cấp HTKT


 

 

 

 

 

 

Bên cung cấp HTKT

DANG KY    TRA CUU    ENGLISH

SCROLL DOWN

Nhà cung cấp HTKT


 

 

 

 

 

 

Bên cung cấp HTKT

DANG KY    TRA CUU    ENGLISH

 

Các chuyên gia kỹ thuật và hoạt động là nền tảng của Kênh Hợp Tác Hỗ Trợ Kỹ Thuật của dự án USAID SHIFT. Dự án sẽ xem xét, lựa chọn và mời các cá nhân và tổ chức đủ điều kiện cung cấp HTKT tham gia và thành lập mạng lưới các bên cung cấp HTKT. Mạng lưới này sẽ đảm bảo rằng tất cả các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực HIV có thể tiếp cận đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tăng cường và duy trì đáp ứng dịch HIV tại Việt Nam.

Để đăng ký, cần hoàn thành biểu mẫu dữ liệu cá nhân, mô tả lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến đáp ứng dịch HIV, và sơ yếu lý lịch. Đặc biệt khuyến khích các cá nhân và tổ chức trong nước tham gia đăng ký. Các cán bộ Nhà nước phải nhận được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản khi tham gia.

Hãy đăng ký trở thành bên cung cấp HTKT hoặc tra cứu thông tin về các bên cung cấp HTKT.

 
_DSC7792.jpg

Đang ký


 

 

Đăng ký trở thành

Bên Cung Cấp HTKT

 ENGLISH

Đang ký


 

 

Đăng ký trở thành

Bên Cung Cấp HTKT

 ENGLISH

Thông qua Kênh Hợp Tác Hỗ Trợ Kỹ Thuật của Dự án USAID SHIFT,  các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực HIV sẽ phối hợp với các cán bộ của Dự án để gửi bản nội dung yêu cầu HTKT tới Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) xin phê duyệt. Trong quá trình xây dựng nội dung yêu cầu  HTKT, căn cứ trên sự phê duyệt ngân sách dự án của USAID, các tổ chức liên quan ở địa phương và/hoặc các cán bộ Dự án có thể tìm kiếm và lựa chọn bên cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mong muốn. Các cá nhân và tổ chức quan tâm xin mời tham gia Mạng lưới các bên cung cấp HTKT của Dự án USAID SHIFT.

Để đăng ký, vui lòng điền các biểu mẫu và gửi tới địa chỉ hotrokythuat@fhi360.org

•    Biểu mẫu đăng ký HTKT  (tải xuống hoặc hoàn thiện trực tuyến mẫu đơn dưới đây)
•    Biểu mẫu dữ liệu cá nhân (hướng dẫn điền mẫu thông tin cá nhân bằng tiếng Việt)
•    Sơ yếu lý lịch
•    Ảnh chân dung có độ phân giải cao

Sau khi nhận được Gói Đăng ký Cung cấp Hỗ trợ Kỹ thuật của bạn (ví dụ Mẫu Đăng ký bên cung cấp Hỗ trợ Kỹ thuật hoàn chỉnh, Mẫu Biodata, bản tóm tắt lý lịch/lý lịch, và ảnh cận mặt) cán bộ dự án USAID SHIFT sẽ gửi email xác nhận rằng đã nhận. Để biết thêm thông tin, có thắc mắc, hay cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với Kênh Hợp Tác Hỗ Trợ Kỹ Thuật của Dự án USAID SHIFT tại địa chỉ hotrokythuat@fhi360.org

 

Mẫu Đăng Ký Cho Cán Bộ Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Các lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật *
Trong danh sách dưới đây, xin hãy chọn lĩnh vực kỹ thuật mà bạn giàu kiến thức, kinh nghiệm và kỹ nặng để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho quốc gia và địa phương tại Việt Nam. Hãy chỉ lựa chọn những lĩnh vực mà bạn có thể là chuyên gia (không lựa chọn tất cả những lĩnh vực mà bạn có kinh nghiệm). Hãy mô tả những lĩnh vực kỹ thuật khác bạn có kinh nghiệm trong phần mô tả tóm tắt tiểu sử kinh nghiệm bản thân bên dưới.
Vui lòng cung cấp một tiểu sử ngắn mô tả những kinh nghiệm liên quan của bạn, và mối quan tâm cho việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến phòng chống HIV tại Việt Nam. Hãy hạn chế phần mô tả của bạn không quá 300 từ.
Khi nào bạn có thể bắt đầu tham gia hỗ trợ kỹ thuật (THÁNG/NĂM)? Có bất kỳ bạn chế nào về lượng thời gian bạn có thể đáp ứng các yêu cầu về hỗ trợ kỹ thuật không, ví dụ “sẵn sàng làm việc khoảng 10% số lượng toàn thời gian”, “sẵn sàng làm việc đến một tuần trong một tháng,” v.v.? Ghi chú những ngày hoặc tháng cụ thể mà bạn không thể đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật:
Dự án USAID SHIFT sẽ đăng tải các thông tin tóm tắt kinh nghiệm chuyên môn của quí vị lện trang mạng www.TAMarketplace.org. Trang web này là cơ chế của chúng tôi để kết nối các các bên liên quan đến dịch vụ HIV với những cán bộ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) tiềm năng. USAID khuyến khích tất cả các cán bộ cung cấp HTKT đăng tải thông tin về trình độ và kinh nghiệm chuyên môn lên trang mạng.
DSC04603.jpg

Tra cứu


 

 

Tra cứu thông tin về 

Bên Cung Cấp HTKT

 ENGLISH

Tra cứu


 

 

Tra cứu thông tin về 

Bên Cung Cấp HTKT

 ENGLISH

TÌM KIẾM

Tìm kiếm theo tên của các bên cung cấp HTKT hoặc từ khóa 


LỰA CHỌN

Lựa chọn các bên cung cấp HTKT theo tên hoặc lĩnh vực chuyên môn