Headshot.jpg

Alison Hoover đã hướng dẫn về truyền thông y tế công cộng cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế từ năm 2013, sau khi hoàn thành bằng cử nhân về kinh tế chính trị quốc tế từ Đại học Puget Sound. Bà có chuyên môn sâu rộng về soạn thảo các báo cáo tài trợ, kế hoạch truyền thông, đề xuất tài trợ và kỹ thuật kể chuyện lấy con người làm trung tâm (human-centered storytelling). Bà bắt đầu làm việc với USAID SMART TA vào tháng 9 năm 2016, và tiếp tục cung cấp hỗ trợ truyền thông cho USAID SHIFT từ năm 2017, bao gồm việc soạn thảo các bản tóm lược chính sách về methadone, tiến hành phỏng vấn các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, phát triển các câu chuyện thành công hàng quý, sửa đổi các báo cáo thường niên của các nhà tài trợ và điều phối các sự kiện. Bà rất quen thuộc với đáp ứng HIV ở Việt Nam và có thể cung cấp trợ giúp kỹ thuật liên quan đến truyền thông bằng tiếng Anh ở mọi cấp độ.

CHUYÊN MÔN

  • Tăng cường xã hội dân sự đối với HIV, kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV, các nhóm dân số chính

  • Bảo hiểm y tế xã hội (SHI), mở rộng MMT và vận động chính sách

  • Lồng ghép giới vào đáp ứng HIV

> XEM ALISON CV

Alison Hoover has guided public health communications for various international non-governmental organizations since 2013, after receiving her bachelor’s degree in international political economy from the University of Puget Sound. She has extensive expertise drafting donor reports, communications plans, grant proposals and human-centered storytelling. She began working with USAID SMART TA in September 2016, and has continued providing communications support to USAID SHIFT since 2017, including drafting methadone advocacy briefs, conducting interviews with at-risk populations and developing quarterly success stories, revising regular donor reports and coordinating events. She is very familiar with the HIV response in Vietnam, and able to provide communications-related technical assistance in English at any level.

EXPERTISE

  • Civil society strengthening for HIV, stigma and discrimination related to HIV and key populations

  • Social Health Insurance (SHI), MMT scale-up and policy advocacy

  • Integrating gender into the HIV response

> VIEW ALISON'S CV