Andrea is currently a senior organizational management, gender and women's empowerment and business development consultant for a leading Danish-based international development consultancy, IMPAKT ApS. Concomitantly, as vice president for the PWN Global–Copenhagen City Network, Andrea leads the implementation of the mentoring program and jointly directs the professional development, balanced leadership and governance activities of the Network.

Andrea has been involved in international development cooperation work for over 20 years working with bilateral, multilateral, international and local NGOs and CBOs in Asia and the Pacific, South and Central America and Africa. Between 2014 and 2015, Andrea was Strategic Information (SI) director for the USAID/PACT/Namibia National Institutional Strengthening (NIS) Project responding to HIV/AIDS at the subnational level and addressing both health and non-health priorities with due sensitivity to orphan and vulnerable children. This position required technical and programmatic leadership around the demand for, availability of and use of information and to oversee the monitoring (PMP), evaluation and learning of the entire program.

In Vietnam, from 2008 to 2010, Andrea designed an overarching gender-responsive M&E framework for 10 HIV prevention subprojects associated with ADB-financed infrastructure projects in Cambodia, Laos and Vietnam targeting mobile and migrant population groups and ensuring people living with HIV/AIDs were at the center of the framework. Concurrently, she became a technical member of the ADB Consultation Group to review the core M&E framework for the “Practice Guidelines of HIV Prevention Initiatives in the Greater Mekong Subregion”, an initiative of the UN Regional Taskforce on Mobility and Migration. As team leader and Capacity Development/M&E/Gender specialist for the Vietnam UN Joint Programme on Gender Equality, she led the international and national team to conduct a Baseline Survey and Capacity Assessment of the State Managing Agents, Communist Party, National Assembly and other concerned agencies and line ministries to implement, monitor, evaluate and report on the Gender Equality and Domestic Violence Laws. This involved designing and testing the qualitative methodology, building capacity, assuring quality and providing technical oversight of the fieldwork outputs and initial analysis of the Vietnam Institute for Gender and Family Studies, workshopping the key findings and recommendations to the main stakeholders and duty bearers and writing the final report.

EXPERTISE

 • Organizational capacity building
 • Strategic planning
 • Performance management systems
 • Results frameworks
 • Expenditure/financial assessments
 • Evaluation
 • Assessment
 • Data informed decision-making
 • Gender
 • Data collection, analysis, interpretation and reporting
 • Performance monitoring plan development
 • M&E system design
 • Process and impact evaluations
 • Developing professional skills

> VIEW ANDREA'S CV

Bà Andrea hiện đang là tư vấn viên về quản lý tổ chức cấp cao, giới và trao quyền cho phụ nữ, phát triển kinh doanh cho một tổ chức tư vấn phát triển quốc tế hàng đầu của Đan Mạch, IMPAKT ApS. Bà đồng thời giữ vị trí Phó Chủ tịch cho tổ chức PWN Global - Copenhagen City Network, chủ trì việc thực hiện các chương trình tư vấn và phối hợp chỉ đạo phát triển chuyên môn, lãnh đạo cân bằng và hoạt động quản trị của mạng lưới.

Bà Andrea đã tham gia vào công tác hợp tác phát triển quốc tế trong hơn 20 năm, làm việc với các tổ chức song phương, đa phương, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương, các tổ chức cộng đồng ở Châu Á và Thái Bình Dương, Nam và Trung Mỹ, châu Phi. Giữa năm 2014 và năm 2015, bà Andrea đảm nhiệm vai trò Giám đốc thông tin chiến lược (SI) cho dự án Tăng cường Thể chế Quốc gia của USAID / PACT / Namibia (NIS) nhằm ứng phó với HIV / AIDS ở cấp địa phương và giải quyết các ưu tiên về y tế và phi y tế với sự quan tâm đến trẻ mồ côi và trẻ em dễ bị tổn thương. Vị trí này đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo về mặt kỹ thuật và quản lý chương trình liên quan đến nhu cầu, tính sẵn có; sử dụng thông tin và giám sát việc theo dõi, đánh giá và học tập của toàn bộ chương trình.

Tại Việt Nam, từ năm 2008 đến 2010, bà Andrea đã thiết kế một khung giám sát đánh giá bao quát đáp ứng yếu tố giới cho 10 tiểu dự án phòng chống HIV liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng do ADB tài trợ tại Campuchia, Lào và Việt Nam nhắm tới các nhóm di dân và nhóm nhập cự, đảm bảo người sống chung với HIV / AIDS là yếu tố trung tâm của khung đánh giá này. Đồng thời, bà cũng là cán bộ kỹ thuật của Nhóm tư vấn ADB có nhiệm vụ xem xét khung Giám sát Đánh giá cho "Hướng dẫn thực hành các sáng kiến phòng chống HIV trong Tiểu vùng Mêkông mở", một sáng kiến của Nhóm đặc trách vùng của Liên Hiệp Quốc về di dân và nhập cư. Là trưởng nhóm và là chuyên gia về Phát triển Năng lực / Giám sát & Đánh Giá / Giới cho Chương trình chung Việt Nam Liên hợp quốc về Bình đẳng giới, bà đã dẫn dắt nhóm làm việc quốc tế và trong nước tiến hành Điều tra ban đầu và đánh giá năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Quốc Hội và các cơ quan, bộ ban ngành liên quan để thực hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo về Bình đẳng giới và Luật bạo lực gia đình. Công việc này liên quan đến thiết kế và thử nghiệm các phương pháp định tính, xây dựng năng lực, đảm bảo chất lượng và cung cấp giám sát kỹ thuật cho các kết quả đầu ra thực địa và phân tích ban đầu của Viện Nghiên Cứu Giới và Gia Đình Việt Nam, tổ chức hội thảo báo cáo kết quả và khuyến nghị tới các bên liên quan và hoàn thành báo cáo cuối cùng.

CHUYÊN MÔN

 • Xây dựng năng lực tổ chức
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Hệ thống quản lý hiệu suất
 • Khung kết quả
 • Thẩm định chi tiêu / tài chính
 • Đánh giá
 • Thẩm định
 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu
 • Giới
 • Thu thập dữ liệu, phân tích, diễn giải, và báo cáo
 • Phát triển kế hoạch giám sát hiệu suất
 • Thiết kế hệ thống giám sát đánh giá
 • Đánh giá quá trình và tác động
 • Phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp

> XEM ANDREA CV