Duc photo.jpg

Bùi Bảo Đức là kỹ sư Công nghệ Thông tin (CNTT) chuyên về lĩnh vực hệ thống thông tin bệnh viện và hệ thống thông tin bản đồ. Sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa – Hà Nội, Đức đã rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và phát triển các hệ thống phần mềm, cũng như quản trị các hệ cơ sở dữ liệu quy mô lớn, bao gồm: (1) 03 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế và phát triển hệ thống thông tin bệnh viện tương tác với cổng giám định bảo hiểm y tế Việt Nam (2) 04 năm kinh nghiệm phát triển hệ thống thông tin bản đồ cho các tổ chức chính phủ trong nước và nước ngoài (3) 03 năm kinh nghiệm thiết kế và phát triển các hệ thống quản lý nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh truyền hình.

Từ tháng 7 năm 2018, Đức đang tham gia vào công việc phát triển cấu phần eHIS-HIV tại các cơ sở điều trị (là một phần quan trọng của dự án USAID SHIFT), nhằm tăng cường mở rộng BHYT, cải thiện quản lý bệnh nhân và đẩy nhanh quy trình báo cáo.

CHUYÊN MÔN 

  • Hệ thống thông tin y tế điện tử (eHIS) và tích hợp hệ thống eHIS để thực hiện thanh toán bằng BHYT, quản lý ca bệnh và chiết xuất báo cáo chương trình phòng chống HIV

> XEM DUC CV

Bao Duc Bui is an IT engineer, specializing in Hospital Information System (HIS) and Geographic Information System (GIS). After graduating with his bachelor’s degree in IT from the Hanoi University of Science and Technology (HUST), Mr. Duc has worked extensively in hands-on system design, developing applications and maintaining large-scale databases. He has three years of experience designing and developing the interactive HIS with Social Health Insurance, four years of experience developing GIS for local and foreign government organizations and three years of experience designing and developing internal management systems in the television business service.

Since July 2017, Mr. Duc has been involved in developing the eHIS-HIV component at HIV treatment facilities—a key component of the USAID SHIFT project—which supports SHI scale-up, improves patient management and expedites reporting.

EXPERTISE

  • Electronic health information systems (e-HIS) and e-HIS integration for SHI reimbursement, case management, and HIV program reporting

> VIEW DUC'S CV