Bui Thu Tra, MBA, is an international development professional with 10 years of experience implementing, managing and monitoring reproductive health and HIV/AIDS and international programs in developing countries.  She has demonstrated expertise in international cooperation, management and HIV/AIDS care and treatment programs. Ms. Bui Thu Tra has excellent transferable skills in program implementation and management, public relations, communications and capacity building. She currently serves as senior technical officer for HIV care and treatment and methadone maintenance therapy for the USAID SHIFT PEPFAR program in Vietnam, where she is responsible for the implementation, monitoring management and technical assistance of HIV and MMT Care and Treatment supported by USAID SHIFT in six HIV treatment facilities in Dien Bien province. She is also the care and treatment technical focal point for Social Health Insurance reimbursement for people living with HIV.  Before joining FHI 360 Vietnam, Ms. Bui Thu Tra was an information officer at the Ford Foundation, where she provided support for grant development and monitoring for the International Relations Program and was responsible for facilitating and organizing key events. Ms. Bui Thu Tra has a Bachelor of Arts in International Politics and Foreign Affairs from the Diplomatic Academy of Vietnam and earned her Master of Business Administration in Management from La Trobe University in Australia.

EXPERTISE

 • Organizing meetings, conferences and seminars
 • Data informed decision-making
 • HIV care and treatment
 • Rolling out and strengthening health insurance
 • Development of curricula
 • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines
 • Training
 • Developing professional skills
 • Development of IEC materials

> VIEW THU TRA’S CV

Thạc sỹ (Ths.) Bùi Thu Trà là một cán bộ trong lĩnh vực phát triển quốc tế với 10 năm kinh nghiệm về triển khai, quản lý và giám sát chương trình sức khỏe sinh sản, HIV/AIDS và hợp tác quốc tế tại các nước đang phát triển. Cô đã thể hiện được năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế, quản lý và chăm sóc & điều trị HIV/AIDS. Ths. Thu Trà có những kỹ năng xuất sắc có thể truyền thụ lại được về triển khai và quản lý chương trình, quan hệ công chúng, truyền thông và tăng cường năng lực. Hiện cô là Cán bộ Kỹ thuật Cao cấp về Chăm sóc và điều trị HIV và MMT thuộc dự án USAID SHIFT, một chương trình của PEPFAR tại Việt Nam, chịu trách nhiệm triển khai, giám sát, quản lý và hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc điều trị HIV và MMT tại sáu cơ sở điều trị HIV trên địa bàn tỉnh Điện Biên và đóng vai trò đầu mối kỹ thuật về Bảo hiểm Y tế cho người nhiễm HIV. Trước khi làm việc cho FHI 360 Việt Nam, Ths. Bùi Thu Trà là Cán bộ Thông tin của Quỹ Ford, với vai trò hỗ trợ phát triển và quản lý tài trợ cho chương trình Quan hệ Quốc tế và chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện lớn. Cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam với chuyên ngành Chính trị Quốc tế và Ngoại giao và là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản lý, Đại học La Trobe, Australia.

CHUYÊN MÔN

 • Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo
 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu
 • Chăm sóc và điều trị HIV
 • Thực hiện và gia tăng sử dụng bảo hiểm y tế
 • Phát triển chương trình đào tạo
 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn
 • Đào tạo
 • Phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp
 • Xây dựng các tài liệu truyền thông

> XEM THU TRA CV