Huyen pic.jpg

Chị Đặng Thu Huyền là thạc sỹ Y tế công cộng với 4 năm kinh nghiệm trong thực hiện hoạt động theo dõi và đánh giá dự án y tế công cộng liên quan đến sức khỏe sinh sản và HIV/AIDS. Chị hiện là cán bộ tư vấn dự án USAID SHIFT, tổ chức FHI 360. Chị phụ trách theo dõi đánh giá chương trình Chăm sóc điều trị HIV.  Chị phối hợp với các cán bộ liên quan để theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động hướng tới mục tiêu kiểm soát dịch HIV. Chị có kinh nghiệm trong tổ chức tập huấn và thực hiện nghiên cứu. Đồng thời, chị có những kỹ năng và kinh nghiệm dày dặn trong việc thu thập số liệu, đảm bảo chất lượng dữ liệu, phân tích và chia sẻ số liệu. Chị sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê và văn phòng như SPSS, Power Query, Power Pivot và Power BI.

CHUYÊN MÔN

 • Lập kế hoạch chiến lược

 • Đánh giá

 • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu

 • Phát triển kế hoạch giám sát kết quả thực hiện

 • Thiết kế hệ thống Theo dõi và đánh giá

 • Đánh giá chất lượng số liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Sử dụng số liệu vì lợi ích sức khỏe cộng đồng

> XEM HUYEN CV

Ms. Dang Thu Huyen holds a master’s degree in public health and has 4 years of experience implementing M&E for public health projects, including reproductive health and HIV/AIDS. She is currently working as a consultant for FHI 360 under the USAID SHIFT project, where she is in charge of monitoring and evaluation for the HIV Care and Treatment program. She also works with colleagues to monitor achievements toward HIV epidemic control, and has experience facilitating trainings and conducting research. Huyen has strong skills and experience in data collection, data quality assurance, analysis and dissemination and is familiar with statistical and office software such as SPSS, Power Query, Power Pivot and Power BI.

EXPERTISE

 • Strategy planning

 • Evaluation

 • Collect, analyze and write reports

 • Develop a monitoring plan for performance

 • Design M&E systems

 • Data Quality Assessment

 • Monitoring

 • Using data for the benefit of the community

> VIEW HUYEN'S CV