Dang Thu Trang.jpg

Chị Đặng Thu Trang tốt nghiệp Cử nhân Y tế công cộng tại trường Đại học Y Hà Nội năm 2007 và có bằng Thạc sỹ Y tế Công Cộng của trường Đại học Queensland, Úc năm 2011. Chị Trang có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện các nghiên cứu, theo dõi và đánh giá dự án cũng như làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm : (1) 10 năm kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu, điều tra và đánh giá trong lĩnh vực y tế công công, đặc biệt là các nghiên cứu, điều tra liên quan đến người nhiễm HIV và các đối tượng nguy cơ ca; (2) Hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai hệ thống theo dõi đánh giá các dự án và chương trình HIV, nhất là các dư án do USAID tài trợ; (3) Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc với các nhóm nguy cơ cao và nhóm người nhiễm HIV.

Liên quan đến hệ thống thông tin HIV, theo dõi và đánh giá. Chị Trang có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các Trung tâm phòng chống HIV tỉnh kiện toàn và chuẩn hóa hệ thống giám sát phát hiện HIV, sử dụng số liệu trong việc lập kế hoạch và đánh giá chương trình, giám sát và cải thiện chất lượng số liệu. Chị Trang từng là Phó giám đốc dự án “Cải thiện hệ thống thông tin chương trình HIV/AIDS” do USAID tài trợ, triển khai từ năm 2015 – 2018.

CHUYÊN MÔN

 • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh

 • Đánh giá chất lượng dữ liệu

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Hệ thống thông tin HIV quốc gia

 • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

 • Giám sát và ước tính số người nhiễm HIV

> XEM TRANG CV

Ms. Dang Thu Trang graduated with a bachelor degree in public health from the Hanoi Medical University in 2007 and a master's in international public health from the University of Queensland (Australia) in 2011. Ms. Trang is highly experienced in designing and implementing research and evaluation studies as well as working with vulnerable populations. She has about 10 years of experience in health research at national and regional scales, especially surveys related to key populations. She also has more than 7 years of experience in designing and implementing M&E systems for national and sub-national projects, including projects funded by USAID and other donors. In addition, she has over 10 years of experience working with PLHIV and those affected by HIV.

With regards to HIV Monitoring, Evaluation, Research, Surveillance, and Information Systems, Ms Trang has experience supporting Provincial AIDS Centers to standardize case reporting systems, data use for planning and monitoring programs, and data quality assurance. Ms Trang was the Deputy Chief of Party of the “USAID HIV/AIDS Strategic Information Strengthening” project, funded by USAID from 2015 – 2018.  

EXPERTISE

 • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions

 • Data quality assessment

 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability

 • National HIV information systems

 • HIV cascade and implications for program improvement

 • HIV surveillance and population estimates

> VIEW TRANG'S CV