Mr. Dao Hoang Bach has 10 years of experience implementing public health programs spanning HIV/AIDS, tobacco, reproductive health, adolescent health and malaria, as well as seven years of experience teaching at the Department of Biostatistics and Epidemiology at Hanoi School of Public Health. He is currently serving as associate director of Strategic Information (SI) for FHI 360 Vietnam under the USAID SHIFT program. He is responsible for managing, providing leadership and overseeing the SI unit with a primary focus on monitoring, evaluation and research for the USAID SHIFT project, as well as expanding and strengthening the FHI 360 Vietnam SI portfolio. Mr. Bach contributes to proposal development efforts and represents FHI 360 Vietnam at external conferences and consultations with the Ministry of Health, Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC), Provincial Health Services, Provincial AIDS Centers, donors, USAID and other US government partners, and other partners and stakeholders with interests in SI. Mr. Bach is involved in supporting VAAC to develop legal documents and national guidelines related to M&E. He is the first to initiate the application of Power BI in M&E for health systems to leverage the use of data for decision-making and to support initiatives from technical teams.

EXPERTISE

 • Strategic planning
 • Evaluation
 • Assessment
 • Data informed decision making
 • M&E system design
 • Data quality assessments
 • Mobile technology
 • New health informatics strategies and systems
 • Program design 
 • Development of instructional materials, best practices, protocols, and guidelines

> VIEW HOANG BACH’S CV

Ông Đào Hoàng Bách đã có 10 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các chương trình y tế công cộng bao gồm HIV/AIDS, thuốc lá, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ vị thành niên và bệnh sốt rét.  Ông cũng có 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Khoa Sinh học và Dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Hà Nội. Ông hiện đang là Phó Giám đốc Thông tin Chiến lược (SI) của FHI 360 Việt Nam trong dự án USAID SHIFT. Ông chịu trách nhiệm quản lý, lãnh đạo và giám sát nhóm Thông tin Chiến lược với trọng tâm chính là giám sát, đánh giá và nghiên cứu cho dự án USAID SHIFT cũng như mở rộng và củng cố cho các hoạt động khác của nhóm SI. Ông Bạch góp phần phát triển các bản đề xuất và đại diện cho FHI 360 Việt nam tại các hội nghị và tham vấn với Bộ Y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC), các sở y tế, các trung tâm phòng chống AIDS của tỉnh, các nhà tài trợ, USAID, chính phủ Hoa Kỳ, các đối tác và bên liên quan khác có chung mối quan tâm tới thông tin chiến lược. Ông Bạch tham gia hỗ trợ VAAC xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn quốc gia liên quan đến giám sát và đánh giá. Ông là người đầu tiên bắt đầu ứng dụng Power BI trong các hệ thống giám sát và đánh giá, thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu để ra quyết định và hỗ trợ các sáng kiến ừ các nhóm kỹ thuật.

CHUYÊN MÔN

 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Đánh giá
 • Thẩm định
 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu
 • Thiết kế hệ thống theo dõi và đánh giá
 • Đánh giá chất lượng dữ liệu
 • Công nghệ di động
 • Các hệ thống và chiến lược công nghệ thông tin y tế mới
 • Thiết kế chương trình
 • Phát triển các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ và văn bản hướng dẫn

> XEM HOANG BACH CV