Mr. Dao Hoang Bach has 12 years of experience implementing public health programs spanning HIV/AIDS, tobacco, reproductive health, adolescent health and malaria, as well as seven years of experience teaching at the Department of Biostatistics and Epidemiology at Hanoi School of Public Health. He is currently serving as technical director for FHI 360 Vietnam under the USAID SHIFT project. He is responsible for managing and overseeing the SI, outreach and prevention, and testing units while providing leadership in developing comprehensive, needs-based and contract-responsive technical strategies for USAID SHIFT. Mr. Bach contributes to proposal development efforts and represents FHI 360 Vietnam at external conferences and consultations with the Ministry of Health, Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC), Provincial Health Services, Provincial AIDS Centers, donors, USAID and other US government partners, and other partners and stakeholders. Mr. Bach is involved in supporting VAAC to develop legal documents and national guidelines related to M&E. He is the first to initiate the application of Power BI in M&E for health systems to leverage the use of data for decision-making and to support initiatives from technical teams. He previously worked as the associate director of strategic information before assuming the role of technical director in 2018.

EXPERTISE

 • Strategic planning

 • Evaluation

 • Assessment

 • Data-informed decision making

 • M&E system design

 • Data quality assessments

 • Mobile technology

 • New health informatics strategies and systems

 • Program design

 • Development of instructional materials, best practices, protocols, and guidelines

> VIEW HOANG BACH’S CV

Ông Đào Hoàng Bách đã có 12 năm kinh nghiệm trong việc triển khai các chương trình y tế công cộng bao gồm HIV/AIDS, thuốc lá, sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ vị thành niên và bệnh sốt rét và hơn 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Khoa Sinh học và Dịch tễ học, Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội. Ông hiện đang là Giám đốc Kỹ thuật, dự án USAID SHIFT của tổ chức FHI 360 Việt Nam. Ông chịu trách nhiệm quản lý và giám sát nhóm Thông tin Chiến lược, nhóm Tiếp cận và Dự phòng, và nhóm Xét nghiệm; đồng thời chỉ đạo việc xây dựng các chiến lược kỹ thuật tổng thể, dựa trên nhu cầu và tuân thủ cam kết cho dự án USAID SHIFT.  Ông Bách tham gia xây dựng các đề xuất và đại diện cho FHI 360 Việt Nam tại các hội nghị và tham vấn với Bộ Y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC), các sở y tế, các trung tâm phòng chống AIDS của tỉnh, các nhà tài trợ, USAID, các đối tác của chính phủ Hoa Kỳ, và các bên liên quan khác. Ông Bách cũng tham gia hỗ trợ VAAC xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn quốc gia liên quan đến giám sát và đánh giá. Ông là người đầu tiên bắt đầu ứng dụng Power BI trong các hệ thống giám sát và đánh giá, thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu để ra quyết định và hỗ trợ các sáng kiến từ các nhóm kỹ thuật. Trước khi trở thành Giám đốc Kỹ thuật năm 2018, ông Bách là Phó giám đốc phụ trách nhóm Thông tin Chiến lược của dự án USAID SHIFT.

CHUYÊN MÔN

 • Lập kế hoạch chiến lược

 • Đánh giá

 • Thẩm định

 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu

 • Thiết kế hệ thống theo dõi và đánh giá

 • Đánh giá chất lượng dữ liệu

 • Công nghệ di động

 • Các hệ thống và chiến lược công nghệ thông tin y tế mới

 • Thiết kế chương trình

 • Phát triển các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ và văn bản hướng dẫn

> XEM HOANG BACH CV