Dinh Thi Bich Hanh has 10 years of experience working in HIV/AIDS, and currently serves as a technical officer for the USAID SHIFT flagship PEPFAR program in Vietnam. Since 2010, Ms. Hanh has provided technical assistance to many outpatient clinics (OPCs) across provinces in Vietnam including Quang Ninh, Hai Phong, Lao Cai, Nghe An, Thai Binh, Dong Nai and Hanoi. She has been involved in and/or provided input toward developing standard operating procedures (SOPs) on nutrition, HIV patient retention in care and treatment programs, and more. She has participated in hospital evaluations as part of developing district-level clinics in Nghe An province and is now in charge of monitoring five of the newly established clinics of the two priority provinces—Quang Ninh and Dong Nai—contributing to UNAIDS 90-90-90 strategies. She was part of the technical working group for developing an operational manual on accepting health insurance at the site level.

Before joining FHI 360 Vietnam, Ms. Hanh worked for Medecins Du Monde overseeing social support for the Tay Ho OPC where she established support groups to help people living with HIV to remain in care and treatment. At Medisch Comité Nederland-Vietnam, she provided technical assistance to the Cactus Blossom group (a group for post-detoxification women) and Sun Flower group (a group for women living with HIV). She earned her bachelor’s degree in international relations from the Institute of International Relations and completed her master’s degree in educational management from the Hanoi University of Education.

EXPERTISE

 • CBO and civil society system strengthening

 • Gender

 • HIV care and treatment

 • Marginalized groups

 • Mental health

 • Behavioral science

 • Literature review

 • Sustainably transitioning projects to government

 • Rolling out and strengthening health insurance

 • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines

> VIEW BICH HANH’S CV

Chị Đinh Thị Bích Hạnh có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực HIV/AIDS và hiện tại đang là Cán bộ kỹ thuật của dự án USAID SHIFT, một dự án trọng điểm của PEPFAR tại Việt Nam. Từ năm 2010 đến nay, chị Hạnh đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều phòng khám ngoại trú tại các tỉnh thành khác nhau trên cả nước như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Nghệ An, Thái Bình và Hà Nội. Chị cũng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhiều hướng dẫn thực hành chuẩn như hướng dẫn về dinh dưỡng, hướng dẫn tăng cường duy trì người nhiễm HIV trong chương trình chăm sóc và điều trị, v.v. Chị Hạnh cũng tham gia vào việc đánh giá các bệnh viện nhằm thiết lập cơ sở điều trị HIV tại các bệnh viện tuyến huyện cho Nghệ An, và hiện chị đang phụ trách giám sát 5 cơ sở điều trị mới thành lập tại hai tỉnh ưu tiên là Quảng Ninh và Đồng Nai, góp phần đạt được mục tiêu chiến lược 90-90-90 của UNAIDS. Chị Hạnh cũng là thành viên của nhóm kỹ thuật xây dựng và phát triển sổ tay hướng dẫn theo dõi và hỗ trợ triển khai bảo hiểm y tế cho người sống chung với HIV tại các cơ sở điều trị.

Trước khi làm việc tại tổ chức FHI 360 Việt Nam, chị Hạnh làm việc tại tổ chức Medecins Du Monde, chịu trách nhiệm về mảng hỗ trợ xã hội tại phòng khám ngoại trú Tây Hồ. Tại đây, chị đã xây dựng các nhóm hỗ trợ nhằm giúp duy trì người sống chung với HIV trong chương trình chăm sóc và điều trị. Tại tổ chức Medisch Comite Nederland Vietnam (MCNV), chị đã hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm Hoa Xương Rồng (nhóm hỗ trợ cho phụ nữ sau cai nghiện) và nhóm Hoa Hướng Dương (nhóm hỗ trợ cho phụ nữ nhiễm HIV). Chị Hạnh tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và nhận bằng thạc sỹ về Quản lý Giáo dục tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

CHUYÊN MÔN

 • Tăng cường năng lực hệ thống các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức cộng đồng

 • Giới

 • Chăm sóc và điều trị HIV

 • Các nhóm bên lề

 • Sức khỏe tâm thần

 • Khoa học hành vi

 • Trình bày tổng quan nghiên cứu đã có

 • Chuyển giao bền vững các dự án cho chính phủ

 • Thực hiện và tăng cường sử dụng bảo hiểm y tế

 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt, các quy trình, và văn bản hướng dẫn

> XEM BICH HANH CV