photo.png

Đoàn Thanh Tùng là một chuyên gia cộng đồng và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển cộng đồng phòng chống HIV/AIDS, cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV, kỳ thị và phân biệt đối xử, sức khoẻ tình dục, giới và tình dục. Tùng có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế các chương trình truyền thông thay đổi hành vi, can thiệp kết hợp điều trị và triển khai các chương trình, sáng kiến dựa trên nhu cầu và bối cảnh cộng đồng, triển khai các nghiên cứu. Tùng cũng có nhiều chuyên môn trong lĩnh vực huy động cộng đồng tổ chức các sự kiện cộng đồng và trao quyền cho cộng đồng để tham gia có ý nghĩa vào chương trình phòng chống HIV. Tùng có 8 năm kinh nghiệm làm việc với nhóm đích không chỉ nhóm MSM mà cả các nhóm IDU, SW và TG. Tùng từng giữ nhiều vị tri quan trọng trong các dự án như quản lý dự án Bridging the Gap 2.0 hợp tác với tổ chức COC Netherlands và The Global Forum on MSM and HIV, giám đốc dự án nghiên cứu Action for Access, điều phối quỹ tài trợ từ Quỹ toàn cầu, AIDS Health Care Foundation, Oxfam. Tùng từng được nhận giải thưởng quốc tế tại hội nghị khoa học IAS 2017 tại Paris về đóng góp trong các hoạt động giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV và LGBTQ tại cơ sở y tế, cũng như trình bày tại nhiều hội nghị trong nước và quốc tế như IAS 2017, RRRAP Summit, Bridging the Gap Learning Institutes, Differentiated Healthcare - IAS & WHO.

Hiện nay Tùng đang là giám đốc Doanh Nghiệp Xã Hội Hải Đăng, một trong những tổ chức cộng đồng đầu tiên do cộng đồng MSM dẫn dắt và là chủ tịch mạng lưới tiếng nói Thanh niên Châu Á Thái Bình Dương – Youth Voices Count trong lĩnh vực HIV.

CHUYÊN MÔN

 • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Mô hình xét nghiệm HIV cải tiến (xét nghiệm không chuyên, xét nghiệm nước bọt, tự xét nghiệm)

 • Tăng cường năng lực trong tư vấn và xét nghiệm HIV lưu động và cố định

 • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện

 • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV

 • Lồng ghép giới tính vào chương trình HIV

 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

 • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

 • Giới tính và HIV

> XEM TUNG CV

Doan Thanh Tung is a community expert and researcher in HIV/AIDS community development, providing services related to HIV, stigma and discrimination, sexual health, gender and sexuality. Tung has experience with behavior change communication programs, treatment, implementing community- based initiatives and conducting research. Tung also has expertise in community mobilization, organizing community events and empowering the community to participate in HIV prevention programs. Tung has 8 years of experience working with target groups, expanding beyond men who have sex with men to include people who inject drugs, sex workers and transgender individuals. Tung had played important roles within projects, such as serving as project manager of Bridging the Gap 2.0 in partnership with COC Netherlands and The Global Forum on MSM and HIV, and research director of the Action for Access funded by the Global Fund, AIDS Health Care Foundation and Oxfam. Tung was awarded at the IAS 2017 Science Conference in Paris for his contributions to stigma and discrimination reduction related to HIV/LGBT at health facilities. He has also given presentations at national and international conferences such as IAS 2017, RRRAP Summit, Bridging the Gap Learning Institutes and Differentiated Healthcare - IAS & WHO. Currently, Tung is director of the Hai Dang Social Enterprise, one of the first community-based organizations led by the MSM community and president of the Asia-Pacific Youth Voices Network in HIV/AIDS.

EXPERTISE

 • Active HIV case-finding, including via partner notification and/or contact tracing

 • Enhanced outreach approaches targeting hardest-to-reach key populations

 • Advanced HIV testing modalities (lay testing, oral fluid tests and self-testing)

 • Capacity building in mobile and fixed-site HIV testing and counseling

 • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV

 • Civil society strengthening for HIV

 • Integrating gender into the HIV response

 • Building virtual communities and social networks

 • Stigma and discrimination related to HIV, key populations and/or SHI

 • Gender and HIV

> VIEW TUNG'S CV