Ms. Do Phuc Huyen graduated with her master’s degree in public health from the University of Technology Queensland, Australia in 2013. Ms Huyen has nearly 10 years of experience working with the Hanoi University of Public Health, Ministry of Health and several NGOs such as the Center for Creative Initiatives in Health and Population/PATH and PACT/USAID as a researcher on addiction, HIV/AIDS prevention, gender equality, stigma and monitoring and evaluation.

Ms. Huyen is interested in epidemiological research – including designing proposals, collecting data and conducting evaluations – on vulnerable populations such as people who inject drugs, methadone maintenance treatment (MMT) patients, female sex workers and men who have sex with men. She also provides technical advice for gender-sensitive monitoring and evaluation, including indicator design, data collection, analysis, monitoring and reporting for HIV.

In 2012, Ms. Huyen participated in an epidemiology and health statistics course related to tobacco control at John Hopkins University, USA, and several courses on mixed methods of qualitative and quantitative approaches. Ms. Huyen has also been involved in a research project coordinated by the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control on measuring health behaviors and predictors among MMT clients. The study results were disseminated at a national conference and in international journals.

Currently, Ms. Huyen is providing technical assistance to the Ministry of Health on planning and monitoring and evaluating its projects, and collaborating with the Hanoi Medical University and Duy Tan University to research of substance abuse and HIV/AIDS prevention.

EXPERTISE

  • Using data for the benefit of public health

  • Data collection and monitoring

  • Data collection, analysis, interpretation and reporting

  • HIV key populations including people who inject drugs, sex workers and men who have sex with men

> VIEW PHUC HUYEN'S CV

Thạc sỹ Đỗ Phúc Huyền tốt nghiệp Đại học Công nghệ Queensland, Australia năm 2013, chuyên ngành y tế công cộng. ThS. Huyền đã có gần 10 năm công tác tại trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế và một số tổ chức phi chính phủ như CCIHP/PATH, PACT/USAID với vai trò nghiên cứu viên về các chủ đề như nghiện chất, phòng chống HIV/AIDS, bình đẳng giới, các vấn đề về kỳ thị, giám sát & đánh giá (M&E).

Thế mạnh của ThS Huyền là thiết kế, triển khai đánh giá, thu thập số liệu dịch tễ học hành vi, theo dõi giám sáttrên nhóm đối tượng nghiện ma túy, nhóm bệnh nhân đang điều trị Methadone và các nhóm nguy cơ nhiễm HIV/AIDS khác như nhóm phụ nữ bán dâm, MSM...ThS Huyền cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giải quyết các vấn đề về giới trong theo dõi, giám sát dịch HIV (thiết kế các chỉ số giám sát, thu thập, phân tích số liệu và báo cáo số liệu HIV).

Năm 2012, ThS Huyền đã tham gia khóa học về dịch tễ học và thống kê y tế liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá tại Đại học John Hopkins, Hoa Kỳ và một số khóa học về phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng. ThS Huyền đã được tham gia các nghiên cứu, dự án do Cục phòng chống HIV/AIDS chủ trì về đo lường các hành vi sức khỏe và các yếu tố liên quan trong nhóm người điều trị Methadone. Kết quả nghiên cứu đã được trình bày tại một số hội nghị trong nước và trên tạp chí quốc tế.

Hiện tại, ThS Huyền hỗ trợ kỹ thuật cho công tác lập kế hoạch/ giám sát và đánh giá cho một số Dự án của Bộ Y tế; tham gia cộng tác, nghiên cứu tại trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Duy Tân về các chủ đề nghiện chất, phòng chống HIV/AIDS.  

CHUYÊN MÔN:

  • Sử dụng số liệu vì lợi ích sức khỏe cộng đồng

  • Thu thập và giám sát số liệu

  • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu

  • Nhóm nguy cơ cao: Người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, quan hệ tình dục đồng tính nam

> XEM PHUC HUYEN CV