Bác sĩ (Bs.) Dương Quốc Trọng tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội năm 1978, chuyên ngành Ngoại Sản, tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại Tiệp Khắc năm 1990, tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II Phụ Sản tại Đại học Y khoa Hà Nội năm 1992. Bs. Trọng đã công tác tại Khoa Phụ sản Bệnh viện Quân y 103 và là Phó Chủ nhiệm khoa Phụ sản Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Ông có 5 năm công tác tại tại Ban Khoa giáo Trung ương với chức vụ Phó Vụ trưởng và sau đó là Chánh Văn phòng. Từ năm 2003 đến 2014, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại Bộ Y tế : Vụ trưởng – Trợ lý Bộ trưởng; Chánh Văn phòng Bộ Y tế; Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam và Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Bs. Trọng đã tham gia giảng dạy tại Học viện Quân y (Giáo vụ Bộ môn Phụ Sản); Đại học Y Hà Nội (Phó chủ nhiệm Bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế); Đại học Y tế công cộng; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia. Ông đã tham gia 2 đề tài độc lập cấp nhà nước; đã chủ trì 4 đề tài cấp bộ, 4 đề tài cơ sở; hướng dẫn 3 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; đã đăng tải khoảng 50 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước; tham gia viết khoảng 10 đầu sách cùng với các tác giả khác. Bs. Trọng đã được Chủ tịch Nước trao tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (2005) và Thầy thuốc Nhân dân (2012). Từ tháng 9-2014, Bs. Trọng đã nghỉ hưu. Hiện nay Bác sỹ là Phó Chủ tịch thường trực Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam và là Thành viên Tổ chuyên gia của Ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.

CHUYÊN MÔN

 • Tăng cường ứng phó quốc gia với dịch HIV/AIDS
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Phát triển các chính sách và chiến lược y tế
 • Xây dựng năng lực tổ chức
 • Tăng cường năng lực hệ thống các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức cộng đồng
 • Vận động chính sách

> XEM QUOC TRONG CV

Dr. Duong Quoc Trong graduated from Hanoi Medical University in 1978 with a degree in surgical obstetrics, received his medical PhD in the Czech Republic in 1990, and underwent training for a specialist II degree in obstetrics at Hanoi Medical University in 1992. Dr. Trong has worked in the Obstetric Department in Military Hospital 103 and was deputy head of the Obstetric Department in National Military Hospital 108. He has five years of experience as vice director and chief of office at the Central Committee for Science and Education. From 2003-2014, he held several posts within the Ministry of Health, including department director - Assistant to the Minister of Health, chief of office - Ministry of Health, director of the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) and director of the General Office for Population & Family Planning.

Dr. Trong has also lectured at the Military Medical University in the Obstetric Department, Hanoi Medical University as deputy head of Medical Organization and Management, Public Health University, National Institute of Hygiene and Epidemiology, Hanoi National University and the National Academy of Public Administration. He has conducted two independent national-level research studies, been in charge of four ministry-level studies and four university-level studies, supervised three master theses, been published in 50 journals on scientific magazines and collaborated on 10 books. Dr. Trong was also awarded the titles of Excellent Doctor (2005) and the People’s Doctor (2012) by the Vietnamese President. He retired in September 2014 and is currently the director of VAAC and a member of the National Working Team for the National Committee for AIDS, Drugs and Prostitution Prevention and Control of Vietnam.

EXPERTISE

 • Strengthening national responses to HIV/AIDS
 • Human resource development
 • Health policy or strategy development
 • Organizational capacity building
 • CBO and civil society system strengthening
 • Advocacy

> VIEW QUOC TRONG’S CV