Eric Good Headshot March2018.jpg

Eric Stephan là cán bộ quản lý dự án và chuyên gia chiến lược giàu kinh nghiệm đặc biệt trong xây dựng, quản lý dữ liệu và ứng dụng chia sẻ thông tin, nỗ lực hợp tác và sử dụng liên quan của công nghệ thông tin (ICT). Ông hiện là cố vấn kỹ thuật về quản lý tri thức tại Văn phòng khu vực FHI 360 Châu Á Thái Bình Dương ở Bangkok, Thái Lan, ông có nhiều kinh nghiệm làm việc với các dự án của USAID. Kinh nghiệm của ông tập trung vào thiết kế và điều hành các ứng dụng để thu thập và trực quan hóa dữ liệu và phát triển các tài nguyên trực tuyến để kết nối mọi người với thông tin. Cách tiếp cận của ông nhấn mạnh tập trung vào các vấn đề của con người cũng như các vấn đề kỹ thuật, và ưu tiên giao tiếp mạnh mẽ giữa các quan điểm kỹ thuật và quản lý. Bắt đầu với việc nắm bắt đầy đủ các mục tiêu và phương pháp của dự án, Eric hướng dẫn tất cả các thành phần liên quan để tận dụng đầy đủ kiến thức, dữ liệu và quy trình quản trị vững chắc. Eric nhận bằng cử nhân xã hội học từ Đại học California, Santa Cruz vào năm 1990, và bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế của Đại học Johns Hopkins năm 2004.

CHUYÊN MÔN

  • Hệ thống thông tin y tế điện tử (eHIS) và tích hợp hệ thống eHIS để thực hiện thanh toán bằng BHYT, quản lý ca bệnh và chiết xuất báo cáo chương trình phòng chống HIV

  • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉn

  • Data Đánh giá chất lượng dữ liệu

> XEM ERIC CV

Eric Stephan is an experienced project manager and strategist with particular expertise in the development and administration of data and information sharing applications, collaboration efforts and related uses of ICT. He is currently the technical advisor for knowledge management at the FHI 360 Asia Pacific Regional Office in Bangkok, Thailand, and has substantial experience working with USAID projects. His experience centers on the design and facilitation of applications for the collection and visualization of data and the development of online resources to connect people with information. His approach emphasizes a focus on human issues as much as technical ones, and prioritizes strong communication between technical and management perspectives. Starting with a full grasp of a project's goals and methods, Eric guides all related components to fully leverage knowledge, data and solid administrative process. Eric received his bachelor's in sociology from the University of California, Santa Cruz in 1990, and his master's in international relations from Johns Hopkins University in 2004. 

EXPERTISE

  • Electronic health information systems (e-HIS) and e-HIS integration for SHI reimbursement, case management, and HIV program reporting

  • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions

  • Data quality assessment

> VIEW ERIC'S CV