LBach.jpg

Bach Ha has worked for more than twelve years in HIV/AIDS, public health and information technology (IT). Mr. Bach graduated from Thang Long University in Hanoi with a bachelor’s degree in IT and has considerable experience developing monitoring tools, data management tools, GIS maps and IT-related fields. He has provided technical assistance to monitoring teams in developing methods and tools and implementing monitoring activities. He has collaborated on the creation of a care and treatment database and Quarterly Progress Indicators Reports (QPIRs). He has also managed the FHI 360 monitoring database management system (VNIS 360), the Individual Treatment Continuation Plan (ITCP) system and the HIV Module on the Hospital’s Health Information System (HIS), including system development, maintenance and upgrades. He also collaborates with other technical teams to develop supporting software for Reach 4.0 and HTC monitoring tools (HTC eLog), two essential components of the Land-and-Link for the Test-and-Treat platform. Prior to joining FHI 360 Vietnam, he was an information system specialist at the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) with the ARV drug management and coordination group, which collects monthly reports on ARV drug usage from 63 provinces and prepares drug inventory and site data reports.

EXPERTISE

 • Assessment

 • Data informed decision-making

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting

 • Data quality assessments

 • Data collection and monitoring

 • New health informatics strategies and systems

 • Using data for the benefit of public health

 • E-learning systems for health-focused clients

 • Web-based knowledge sharing and management

 • Continuous learning

 • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines

 • Training

 • Communicating to leadership, partners and the public

 • Reporting results

 • Graphics

> VIEW LAM BACH’S CV

Anh Hà Lâm Bách có trên 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực HIV/AIDS, Y tế công cộng và Công nghệ thông tin. Anh Bách tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin của trường Đại học Thăng Long Hà Nội. Anh có kinh nghiệm trong phát triển công cụ giám sát, công cụ quản lý số liệu, bản đồ GIS và các lĩnh vực liên quan đến Công nghệ thông tin khác. Anh đã cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho nhóm giám sát trong việc phát triển phương thức, công cụ cũng như triển khai các hoạt động giám sát và đánh giá. Anh cùng phát triển hệ thống theo dõi đánh giá và cở sở dữ liệu cho chương trình Chăm sóc điều trị (QPIR) và hiện đang được sử dụng bởi nhóm Chăm sóc điều trị; đồng thời anh quản lý hệ thống theo dõi các chỉ số giám sát đánh giá của FHI 360 (VNIS 360), hệ thống ITCP (Tư vấn và hỗ trợ người bệnh duy trì điều trị ARV) và cấu phần HIV trên phần mềm quản lý bệnh viên HIS  bao gồm phát triển, bảo trì và nâng cấp hệ thống. Ngoài ra, anh còn phối hợp với các nhóm kỹ thuật khác để phát triển các công cụ hỗ trợ cho Reach 4.0 và công cụ theo dõi cho chương trình HTC (HTC eLog), và đây cũng là hai phần quan trọng của nền tảng hệ sinh thái Land and Link cho Xét nghiệm và Điều trị. Trước khi gia nhập FHI 360 Việt Nam, anh làm chuyên viên công nghệ tại Phòng Chăm sóc điều trị, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, nơi anh đã quản lý hệ thống phân phối thuốc ARV tập trung vào việc thu thập báo cáo hàng tháng về việc sử dụng thuốc ARV từ 63 Tỉnh/Thành phố và thực hiện các báo cáo về kho dược và báo cáo của các cơ sở.

CHUYÊN MÔN

 • Đánh giá

 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu

 • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu

 • Đánh giá chất lượng số liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Các hệ thống và chiến lược công nghệ thông tin y tế mới

 • Sử dụng số liệu vì lợi ích sức khỏe cộng đồng

 • Các hệ thống học trực tuyến cho những khách hàng trong lĩnh vực y tế

 • Chia sẻ và quản lý kiến thức dựa trên nền web

 • Học tập liên tục

 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, cac sphuwowng pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn

 • Đào tạo

 • Báo cáo kết quả

 • Đồ họa

 • Quan hệ với lãnh đạo, đối tác và công chúng

> XEM LAM BACH CV