Minh Sơn's photo.jpg

Bác sỹ Hà Minh Sơn tốt nghiệp Bác sỹ Đa Khoa và thạc sỹ về Quản lý chăm sóc Sức khỏe Ban đầu, Bác sỹ Sơn có 29 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng trong hệ thống y tế công của chính phủ và các tổ chức phát triển quốc tế, trước khi làm việc tại các tổ chức Quốc Tế, Bác sỹ Sơn đã làm việc cho hệ thống y tế thuộc chính phủ tại Sở Y tế tỉnh và tại Bộ y tế.

Trong 10 năm gần đây, Bác sỹ Sơn làm việc như chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo các cán bộ y tế tuyến tỉnh/ huyện trong lĩnh vực dự phòng HIV, các bệnh lây truyền qua đường tình dục trong nhóm dân số nguy cơ cao. Bác sỹ Sơn cũng có có nhiều kinh nghiệm HTKT và đào tạo cho các cán bộ y tế các tuyến trong các lĩnh vực quản lý, lập kế hoạch, theo dõi giám sát và dự phòng các bệnh truyền nhiễm.

Trong những năm gần đây khi làm việc với vai trò điều phối viên Hỗ trợ kỹ thuật/chương trình của FHI 360 tại các tỉnh ưu tiên của PEPFAR/USAID tại các tỉnh có mức độ dịch HIV cao như Điện Biên và Nghệ An, Bác sỹ Sơn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong điều phối chương các chương trình và phối hợp các can thiệp, hoạt động, nguồn lực nhằm đóng góp nâng cao hiệu quả hoạt động, can thiệp chung của chương trình PEPFAR trong phòng chống HIV tại địa phương. 

CHUYÊN MÔN:

  • Điều tra và giám sát HIV trong các nhóm đích

  • Kiện toàn cơ sở điều trị HIV để thực hiện chi trả bằng Bảo hiểm Y tế

  • Vận động và hỗ trợ kỹ thuật để có các cơ chế tài chính bền vững cho việc mua thẻ Bảo hiểm Y tế và tiền cùng chi trả

  • Chuyển giao bền vững dịch vụ và hệ thống HIV cho các tỉnh/thành phố quản lý

> XEM MINH SON CV

 

Dr. Ha Minh Son is a general medical doctor who also holds a master’s degree in primary health care management. Dr. Son has nearly 30 years working in the public health field, including work with the government and with international organizations dedicated to health development and science. Prior to working with international non-governmental organizations, Dr. Son was a government health officer serving at both the provincial and national level.

For the last decade, he has provided technical assistance in HIV/STI prevention among key populations in PEPFAR and USAID focal provinces in Vietnam. He has a wealth of experience providing training for health professionals, institutions, provincial authorities and district health offices within Vietnam regarding planning, monitoring and supervising communicable disease control.

Dr. Son also has experience coordinating and engaging with multiple sectors to maximize the impact of activities, resources and programs for HIV prevention and treatment. He is also familiar with efforts to drive program sustainability, through his role at FHI 360 as technical coordinator for the USAID SHIFT project.

EXPERTISE 

  • HIV surveys and surveillance among key populations

  • HTF service consolidation for SHI eligibility

  • Sustainable transition of HIV services and systems to local government ownership

  • HIV/STI prevention and control among KPs

> VIEW MINH SON’S CV