Hoàng Hải Châu là Điều phối viên thuộc nhóm Điều phối Hỗ trợ Kỹ thuật và Tăng cường Hệ thống Y tế (TAC HSS) tại FHI 360 Việt Nam. Với hơn 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực HIV, ông Châu đã hợp tác rất chặt chẽ với nhiều đối tác trong lĩnh vực chính sách và triển khai dự án; với các cơ quan tài trợ, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và các nhóm cộng đồng ở Việt Nam. Ông tham gia vào nhiều lĩnh vực kỹ thuật, như  vận hành và thể chế hóa các mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật địa phương, điều phối quá trình chuyển giao và kiện toàn việc cung cấp dịch vụ y tế cũng như tăng cường hệ thống y tế - bao gồm mở rộng độ bao phủ sử dụng bảo hiểm y tế, xây dựng quan hệ hợp tác và cải thiện việc quản lý và sử dụng dữ liệu. Các lĩnh vực chuyên môn khác bao gồm cải thiện chất lượngtrong đó có việc cải thiện chất lượng chương trình Chăm sóc và Điều trị HIV (HIVQUAL), các biện pháp can thiệp dành cho phụ nữ bán dâm và khách hàng nam giới của họ, bao gồm những người đàn ông phải thường xuyên di chuyển và những người lái xe đường dài, cũng như người lao động Việt Nam làm trong lĩnh vực giải trí ở nước ngoài, thực hiện các phương pháp tiếp cận dựa trên nhân quyền và tham gia trong chương trình Chiến lược Phát triển Dân số Quốc gia và chương trình Sức khỏe Sinh sản
Trước khi làm việc cho tổ chức FHI 360, ông Châu từng là quản lý dự án tại Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam, cán bộ chương trình tại Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, và nghiên cứu viên tại cơ quan Tư vấn Nghiên cứu Dân số. Ông tốt nghiệp cử nhân Kinh tế (Khoa Nghiên cứu Lao động và Dân số) tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam và bảo vệ thạc sĩ Y tế Quốc tế tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch.

CHUYÊN MÔN 

 • Các hệ thống hỗ trợ kỹ thuật

 • Tăng cường hệ thống y tế

 • Điều phối chương trình HIV

 • Bảo hiểm y tế cho HIV

 • Tích hợp cung cấp dịch vụ y tế về HIV

 • Chuyển giao từ hỗ trợ của nhà tài trợ sang hỗ trợ của chính phủ

 • Cải thiện chất lượng

 • Nhóm nguy cơ cao, bao gồm phụ nữ bán dâm, khách hàng nam giới, nam giới di động, và người lao động làm trong lĩnh vực giải trí

 • Phương pháp tiếp cận dựa trên nhân quyền

> XEM CHAU CV

Mr. Hoang Hai Chau is a technical coordinator for the Technical Assistance Coordination and Health Systems Strengthening (TAC/HSS) team at FHI 360 Vietnam. With over 19 years of experience in the field, Mr. Chau has worked closely with diverse partners in policy and implementation with donor agencies, government and non-government organizations, civil society organizations and community-based groups in Vietnam, particularly regarding the HIV response. His work has spanned numerous technical areas, such as operating and institutionalizing local TA networks, streamlining the process of health service delivery integration and transition as well as strengthening health systems - including increasing health insurance coverage, forging partnerships and improving data management and use. Other areas of expertise include quality improvement with HIVQUAL, interventions with female sex workers and their male clients, including mobile men and long-haul drivers, as well as overseas Vietnamese entertainment workers in HIV programming, implementing a human rights-based approach and operating within the national Population Development Strategy program and the Reproductive Health program

Prior to FHI 360, Mr. Chau was a project manager at Care International, program officer at UNFPA Vietnam and researcher at the Population Research Consultant institute. He received his bachelor’s degree in economics (Labor and Population Studies) at the National Economic University in Vietnam and his master’s degree in international health at Copenhagen University in Denmark.

EXPERTISE

 • TA systems

 • Health system strengthening

 • HIV program coordination

 • Social health insurance for HIV

 • Health service delivery integration for HIV

 • Transitioning from donor to government support

 • Quality improvement

 • Key populations, including female sex workers, male clients, mobile men and entertainment workers

 • Human rights-based approach to population and reproductive health

> VIEW CHAU'S CV