Bà Hoàng Thị Mơ đã có 10 năm kinh nghiệm trong thiết kế các can thiệp và chương trình Dự phòng, lập kế hoạch, giám sát hỗ trợ và các chương trình can thiệp  ở cấp tỉnh và cơ sở, tập trung vào các nhóm nguy cơ cao gồm những người tiêm chích ma túy, người bán dâm, nam quan hệ đồng giới và bạn tình của họ. Bà hiện là Cán bộ Kỹ thuật Cao cấp của chương trình USAID SHIFT tại tổ chức FHI 360 Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật USAID SMART TA và USAID SHIFT, bà chịu trách nhiệm giám sát chương trình Dự phòng tại các tỉnh ưu tiên như Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Nghệ An. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tỉnh này đạt được các yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu và kết quả đầu ra phù hợp với các thỏa thuận và ngân sách đã cam kết. Bà đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc giới thiệu Chương trình dự phòng tăng cường (EOA) và Mô hình Miền núi (MOM) với các đối tác cũng như phát triển các công cụ, tài liệu tập huấn và tài liệu truyền thông thay đổi hành vi cho các nhóm đích. Bà cũng là một giảng viên và cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, hỗ trợ và khuyến khích các cán bộ hỗ trợ kỹ thuật cấp tỉnh, nhân viên hỗ trợ cộng đồng và các cán bộ y tế thôn bản trong việc thúc đẩy công tác đáp ứng dịch HIV bền vững ở Việt Nam. Thêm vào đó, bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển các công cụ và tài liệu đào tạo mới, cũng như thực hiện đào tạo và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác và người thực hiện dự án ở cấp tỉnh và địa phương.

Trước khi làm việc cho FHI 360 Việt Nam, bà từng là Điều phối viên tại Công ty cổ phần Đào tạo tư vấn quốc tế (AITC) trong hai năm và là trợ lý chương trình tại Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam trong tám năm. Bà đã đóng góp cho việc xây dựng các mục đích và mục tiêu tổng thể, thiết kế và thực hiện các kế hoạch và chiến lược kinh doanh để đạt các mục tiêu này. Bà cũng giám sát nguồn nhân lực và hoạt động mua sắm. Bà tốt nghiệp cử nhân Kinh tế và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

CHUYÊN MÔN 

  • Nâng cao công tác Tiếp cận cộng đồng để phòng, chống và phát hiện các ca nhiễm HIV

  • Can thiệp cho các nhóm nguy cơ cao, gồm người tiêm chích ma túy, người bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới và bạn tình của họ

  • Theo dõi và giám sát can thiệp Dự phòng

  • Tập huấn cấp tỉnh và hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên hỗ trợ cộng đồng và cán bộ y tế thôn bản

  • Phát triển các sáng kiến và các công cụ phục vụ công tác phòng, chống HIV và tiếp cận cộng đồng

> XEM THI MO CV

 

Ms. Hoang Thi Mo has 10 years of experience in strategic prevention program design, planning, supportive supervision and evaluating interventions at provincial and site levels with a focus on key populations including people who inject drugs, sex workers, men who have sex with men and their intimate partners. She currently serves as a senior technical officer for the USAID SHIFT program at FHI 360 Vietnam. Under the USAID SMART TA and USAID SHIFT projects, she is a prevention program monitor for priority provinces Lao Cai, Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh and Nghe An. She plays a key role in helping these provinces achieve technical requirements, targets and deliverables in line with sub-agreements and budgets. She is a proactive contributor to and introducer of Enhanced Outreach Approaches (EOA) and the Mountainous Model (MOM), having developed tools, training materials and social behavior change communication materials for target populations. She is an experienced trainer and negotiator, inspiring provincial technical assistance providers, community-based supporters and hamlet health workers to drive a sustainable response to HIV in Vietnam. She also has experience developing innovative tools and training materials, as well as facilitating trainings and providing technical support to project partners and implementers at the provincial and local level.

Before joining FHI 360 Vietnam, she served as program coordinator at AITC for two years and as a program associate at UNFPA for eight years. She contributed to setting agency-wide goals and objectives and designed and implemented business plans and strategies to achieve those ends. She also oversaw human resources and procurement. She received her Bachelor of Arts in Economics and a Master of Business Administration.

EXPERTISE

  • Enhanced outreach for HIV case finding and prevention

  • Key populations including people who inject drugs, sex workers, men who have sex with men and their intimate partners

  • Prevention monitoring and oversight

  • Provincial training and TA for community-based supporters and hamlet health workers

  • Innovations and tools for HIV prevention and outreach

> VIEW THI MO'S CV