3. Photo Hha.jpg

Hoang Thi Thanh Ha has worked in HIV/AIDS diagnosis and testing at the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) since 1999. She has experience in HIV surveillance - including Integrated Biological and Behavior Surveillance (IBBS) - and research among key populations such as people who inject drugs (PWIDs), female sex workers (FSW) and men who have sex with men (MSM); evaluating bio-products in HIV testing and testing algorithms; and identifying new HIV cases. Her responsibilities include diagnosing, testing and treating sexually transmitted infections (e.g. chlamydia and gonorrhea), infants born to HIV-positive mothers, CD4, hepatitis B and C viruses and Cryptococcus. She is particularly interested in building upon and ensuring the quality of the HIV testing system in Vietnam. In 2006, Dr. Thanh Ha and her colleges developed an evaluation program for HIV testing laboratories nationwide. She has worked as a TA provider for commune-level testing under Treatment 2.0, and enabled district-level testing laboratories to provide certified confirmatory testing. As a member of national technical working groups, Dr. Thanh Ha helps develop national guidelines, curricula, instructions and legal documents related to HIV counseling and testing. Dr. Thanh Ha trains and lectures both HIV testing officers and local trainers in HIV laboratory techniques for HIV and related clinical testing.

EXPERTISE

 • HIV testing and counseling

 • Laboratory services

 • Sexually transmitted infections

 • Early infant diagnosis

 • Surveillance and epidemiology

 • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines

 • Development of curricula and provide training and training-of-trainers

> VIEW THANH HA’S CV

 

Bà Hoàng Thị Thanh Hà là cán bộ tham gia công tác xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV từ năm 1999 tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (VSDTTW). Bà Thanh Hà đã từng tham gia nghiên cứu giám sát sinh học dịch tễ HIV lồng ghép hành vi (IBBS), và nghiên cứu cho nhóm nghiện chích ma túy (NCMT), phụ nữ mại dâm (PNMD), nam quan hệ tình dục đồng giới, nghiên cứu đánh giá sinh phẩm xét nghiệm HIV, đánh giá phương cách xét nghiệm HIV, xét nghiệm mới nhiễm. Bà chịu trách nhiệm xét nghiệm chẩn đoán HIV và hỗ trợ điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục (như Chlamydia và Lậu); xét nghiệm EID chẩn đoán cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; xét nghiệm CD4, viêm gan B, Viêm gan C, cryptococcus. Bà Thanh Hà đặc biệt quan tâm đến đảm bảo chất lượng và xây dựng hệ thống xét nghiệm HIV. Năm 2006, bà cùng với các đồng nghiệp xây dựng và phát triển chương trình đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm HIV cho các phòng xét nghiệm trong cả nước. Ngoài ra bà cũng là thành viên hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động xét nghiệm tại tuyến xã trong chương trình thí điểm sáng kiến điều trị 2.0, góp phần xây dựng các phòng xét nghiệm HIV tuyến huyện đủ tiêu chuẩn cung cấp xét nghiệm khẳng định. Bà Thanh Hà là thành viên nhóm kỹ thuật Quốc gia tham gia xây dựng các tài liệu giảng dạy và các văn bản pháp quy về lĩnh vực tư vấn và xét nghiệm HIV. Bà cũng tham gia giảng dạy cho các lớp tập huấn đào tạo giảng viên nguồn, tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm HIV và các xét nghiệm lâm sàng có liên quan cho các cán bộ làm công tác xét nghiệm HIV.          

CHUYÊN MÔN

 • Tư vấn và xét nghiệm HIV

 • Phòng thí nghiệm

 • Các bệnh lây truyền qua đường tình dục

 • Xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV sớm cho trẻ

 • Giám sát và dịch tễ học

 • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn

 • Xây dựng tài liệu đào tạo, cung cấp đào tạo giảng viên nguồn

> XEM THANH HA CV