Hong's Photo.jpg

TS. Khuất Thu Hồng là một nhà nghiên cứu xã hội về giới và sức khoẻ lâu năm ở Việt Nam. TS Hồng tốt nghiệp khoa Tâm lý trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow năm 1984 và lấy bằng tiến sĩ Xã hội học tại Viện Xã hội học năm 1997. Trong hơn 30 năm qua, TS. Khuất Thu Hồng đã thực hiện nhiều nghiên cứu về giới trong các lĩnh vực khác nhau và trở thành một trong những chuyên gia về giới hàng đầu ở Việt Nam. TS. Hồng được nhiều cơ quan/tổ chức trong nước và quốc tế mời xây dựng tài liệu và giảng dạy về giới. Ts. Hồng bắt đầu nghiên cứu về khía cạnh xã hội của HIV/AIDS từ năm 1990. Từ năm 2002 cho đến nay Ts. Hồng liên tục nghiên cứu, xây dựng mô hình can thiệp, vận động chính sách, xây dựng tài liệu và đào tạo cho nhiều bên liên quan về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS, giảm hại và nâng cao năng lực cho các nhóm cộng đồng phòng chống HIV/AIDS. Từ 10/ 1884 đến 3/2000, Ts. Hồng là cán bộ nghiên cứu của Viện Xã hội học. Từ tháng 3/2000 đến 5/2001, Ts. Hồng là chuyên gia về Giới tại UNDP Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2002 cho đến nay Ts. Hồng là viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS)– một tổ chức phi chính phủ do TS. Hồng và một số đồng nghiệp thành lập và xây dựng. ISDS là một tổ chức có uy tín trong nghiên cứu, đào tạo và vận động chính sách về các vấn đề xã hội ở Việt Nam.

CHUYÊN MÔN

  • Lồng ghép giới tính vào hệ thống thông tin HIV quốc gia và tuyến tỉnh
  • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV
  • Lồng ghép giới tính vào chương trình HIV
  • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

> XEM HONG CV

Dr. Khuat Thu Hong is a social researcher on gender and health in Vietnam. Dr. Hong graduated from the Moscow State University Department of Psychology in 1984 and earned a PhD in Sociology from the Institute of Sociology in 1997. For more than 30 years, Khuat Thu Hong has conducted a number of gender studies in various fields and has become one of the leading gender specialists in Vietnam. Dr. Hong has been invited by many domestic and international organizations to develop materials and lectures on gender. Dr. Hong began studying the social aspects of HIV/AIDS in 1990. Since 2002, Hong has continued to study and develop intervention models, policy advocacy briefs, documents and trainings for many stakeholders on reducing HIV/AIDS-related stigma and discrimination, harm reduction and capacity building for HIV/AIDS community groups. From October 1884 to March 2000, Dr. Hong was a researcher at the Institute of Sociology. From March 2000 to May 2001, Hong served as a gender specialist at UNDP Vietnam. Since May 2002, Hong has worked as the Director of the Institute for Social Development Studies (ISDS), a non-governmental organization founded and led by Dr. Hong and her colleagues. ISDS is a prestigious organization for research, training and advocacy on social issues in Vietnam.

EXPERTISE

  • Integrating gender into national and provincial HIV information systems
  • Civil society strengthening for HIV
  • Integrating gender into the HIV response
  • Stigma and discrimination related to HIV, key populations, and/or SHI

> VIEW HONG'S CV