Photo's Le Mai Phuong.jpg

Thạc sỹ Lê Mai Phương tốt nghiệp Thạc sỹ Y tế toàn cầu tại Viện Nhiệt đới Hoàng gia Hà Lan (KIT) năm 2015. Thạc sỹ Mai Phương có gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Bà Phương đã làm việc tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS hơn 8 năm, với vị trí cán bộ Theo dõi, đánh giá. Bà Phương phụ trách các hoạt động liên quan tới báo cáo ca bệnh, triển khai giám sát trọng điểm, giám sát trọng điểm lồng ghép hành vi và theo dõi số liệu báo cáo chương trình HIV/AIDS thường quy (số liệu D28 và C03). Ngoài ra, Ths. Mai Phương còn là thành viên nhóm Kỹ thuật về M&E Quốc gia, tham gia trong các hoạt động liên quan tới xây dựng các báo cáo như báo cáo UNGASS, UA, EPP, GAM… Thêm vào đó, Ths. Phương còn làm chuyên gia tư vấn của các dự án triển khai hoạt động về theo dõi, giám sát dịch, ước tính quần thể nhóm nguy cơ cao.

CHUYÊN MÔN

  • Đánh giá chất lượng dữ liệu
  • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật
  • Hệ thống thông tin HIV quốc gia
  • Giám sát và ước tính số người nhiễm HIV

> XEM PHUONG CV

 

Ms. Le Mai Phuong received her master’s degree in Global Health from the Royal Tropical Institute (KIT) in Netherlands in 2015 and has nearly 10 years of experience working in HIV/AIDS prevention and control. Ms. Phuong has been working at the Vietnam Administration for HIV/AIDS control for more than 8 years. As an M&E officer, Ms. Phuong is in charge of activities related to case reporting, sentinel surveillance and behavioral surveillance among key populations and monitoring routine HIV/AIDS reporting data (D28 and C03 data). Ms. Phuong is also a member of the National M&E Technical Working Group to develop national reports such as the UNGASS, UA, EPP, GAM etc. In addition, Ms. Phuong works as a consultant for various projects on surveillance and epidemiological surveillance and key population estimation.

EXPERTISE

  • Data quality assessment
  • Measuring and monitoring technical quality and sustainability
  • National HIV information systems
  • HIV surveillance and population estimates

> VIEW PHUONG'S CV