Photo.png

Dr. Luu Minh Chau graduated with a medical degree from Hanoi Medical University in 1994. She received a master’s degree in preventive medicine from Hanoi Medical University in 1999 and a PhD in medicine with a major in social science and medical organization from the Medical University of Hanoi in 2007. Dr. Luu Minh Chau implements research projects at the ministerial and basic levels in the fields of disease prevention, health organizations, environmental health, and labor health; evaluates the impact of legal documents; and develops long-term strategies, plans, health organizations, trainings, national standards, communications, and technical guidelines in the health sector.

EXPERTISE

  • Performance assessments

  • Disease and behavioral surveillance

  • Program design

  • Health policy and strategy development

  • Development of instructional materials, best practices, protocols, and guidelines

> VIEW MINH CHAU'S CV

TS. Lưu Minh Châu là BS Đa khoa, TS. Chuyên ngành Y xã hội học và Tổ chức y tế.  TS. Lưu Minh Châu tốt nghiệp bác sỹ Đa khoa tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội năm 1994. TS. Lưu Minh Châu nhận bằng Thạc sỹ Y khoa chuyên ngành Y tế dự phòng tại  Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1999. TS. Lưu Minh Châu nhận bằng Tiến sỹ Y khoa, Chuyên ngành Y xã hội học và Tổ chức y tế tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 2007. Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án cấp Nhà nước  cấp Bộ và cấp cơ sở về lĩnh vực phòng bệnh, tổ chức y tế, sức khỏe môi trường, sức khỏe lao động; tham gia thực hiện đánh giá tác động của Văn bản quy phạm pháp luật; tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, tổ chức y tế, đào tạo, tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia, truyền thông liên quan ngành y tế; xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật trong ngành y tế.

CHUYÊN MÔN

  • Đánh giá kết quả thực hiện

  • Giám sát hành vi và dịch bệnh

  • Thiết kế chương trình

  • Phát triển các chính sách và chiến lược y tế

  • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn

> XEM MINH CHAU CV