Mattias Larsson is an associate professor at the Karolinska Institute, Stockholm, Sweden; a medical doctor in pediatrics and infectious diseases; and an honorary professor at Hanoi Medical University. Currently, he is Director of the Training and Research Academic Centre (TRAC), Sweden/Vietnam – a collaboration between five Swedish and three Vietnamese universities. He has worked for a total of ten years in Vietnam on research collaboration focused largely on HIV/AIDS and antimicrobial resistance (bacterial and antiretroviral). He has become fluent in Vietnamese, developed insight into Vietnamese culture and built effective professional collaborations with the health care system, the research community and national and local authorities.

Since completing his PhD in 2003, Dr. Larsson has been working at Karolinska University Hospital and Institute combining clinical work with research and teaching while assisting the implementation of an HIV/AIDS program in Vietnam through USAID and the Clinton Foundation. He is also a senior clinical researcher at the Oxford University Clinical Research Unit in Vietnam. He has worked in other low- and middle-income countries including Peru, Bolivia, India, Thailand, Laos and Tanzania. He is the principal investigator for “A Randomized Controlled Trial to Assess the Effect of Group Peer Support to Children with HIV in Relation to Adherence, Virological Treatment Failure as Well as Physical Development” implemented in Vietnam. He has supervised four Vietnamese PhD students who defended their theses at Karolinska Institute.

He speaks Swedish (native language), English (fluent), Vietnamese (fluent in speaking and reading, some writing), German (good knowledge of speaking and reading, some writing) and some Spanish. Through his experience with research, teaching and clinical work, Dr. Larsson has managed people to work effectively as team members in a culturally diverse environment. He has experience in planning, developing, managing and evaluating complex programs independently.

EXPERTISE

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting
 • Data collection and monitoring
 • Using data for the benefit of public health
 • Collaboration with learning networks
 • HIV care and treatment
 • Health policy or strategy development

> VIEW MATTIAS LARSSON’S CV

 

Mattias Larsson là giáo sư tại Viện Karolinska, Stockholm, Thụy Điển và là bác sĩ về nhi và các bệnh truyền nhiễm, đồng thời là giáo sư danh dự tại Đại học Y Hà Nội. Hiện nay, ông là giám đốc của "Trung tâm nghiên cứu và đào tạo học thuật (TRAC) Thụy Điển - Việt Nam" – một chương trình hợp tác giữa năm trường đại học của Thụy Điển và ba trường đại học Việt Nam. Ông đã dành khoảng mười năm ở Việt Nam, làm việc chủ yếu ở lĩnh vực hợp tác nghiên cứu về HIV / AIDS và kháng kháng sinh (do vi khuẩn và kháng virus). Trong thời gian ở Việt Nam, ông đã nói thông thạo tiếng Việt, có những hiểu biết sâu sắc về văn hóa Việt Nam và đã xây dựng sự hợp tác chuyên nghiệp, hiệu quả với hệ thống chăm sóc y tế, cộng đồng nghiên cứu và các cơ quan cấp quốc gia và địa phương.

Sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ vào năm 2003, ông đã làm việc tại Bệnh viện Đại học Karolinska và Viện Karolinska, kết hợp công tác lâm sàng với nghiên cứu và giảng dạy trong khi vẫn hỗ trợ việc thực hiện các chương trình phòng chống HIV / AIDS ở Việt Nam thông qua USAID và Quỹ Clinton. Ông cũng là một nhà nghiên cứu lâm sàng cao cấp tại Đơn vị nghiên cứu lâm sàng - Đại học Oxford tại Việt Nam. Ông đã làm việc ở các nước thu nhập thấp và trung bình khác như Peru, Bolivia, Ấn Độ, Thái Lan, Lào và Tanzania. Ông là nhà nghiên cứu chính cho "Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát để đánh giá về ảnh hưởng của nhóm hỗ trợ đồng đẳng đối với trẻ em nhiễm HIV trong các phương diện tuân thủ điều trị , thất bại điều trị và phát triển thể chất" thực hiện tại Việt Nam. Ông đã phụ trách bốn sinh viên Việt Nam bảo vệ luận án tiến sỹ tại Viện Karolinska.

Ông nói năm thứ tiếng: Thụy Điển (tiếng mẹ đẻ), tiếng Anh (thông thạo), Tiếng Việt (thông thạo nói và đọc, viết cơ bản), Đức (thông thạo nói và đọc, viết cơ bản) và Tây Ban Nha (cơ bản). Với kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy và công tác lâm sàng, ông có thể quản lý nhóm và làm việc nhóm hiệu trong một môi trường văn hóa đa dạng. Ông cũng có kinh nghiệm trong lên kế hoạch, phát triển, quản lý và đánh giá các chương trình phức tạp một cách độc lập.

CHUYÊN MÔN

 • Thu thập dữ liệu, phân tích, diễn giải, và báo cáo
 • Thu thập và theo dõi dữ liệu
 • Sử dụng dữ liệu cho lợi ích của sức khỏe cộng đồng
 • Hợp tác với các mạng lưới học tập
 • Chăm sóc và điều trị HIV
 • Phát triển chiến lược và chính sách Y tế

> XEM MATTIAS LARSSON CV