Bà Ngô Thu Hằng đã làm tư vấn cho nhiều dự án về HIV/AIDS do Liên Hợp Quốc (UNAIDS) và các tổ chức khác tài trợ; như đào tạo về (i) huy động nguồn lực cộng đồng; (ii) vận động chính sách và (iii) kỹ năng lãnh đạo cho  nhóm người nhiễm HIV và nhóm những người đồng tính luyến ái nữ, đồng tính luyến ái nam, song tính luyến ái và người chuyển giới (LGBT). Bà Hằng có nhiều kinh nghiệm với việc đánh giá nhu cầu đào tạo, xây dựng các tài liệu đào tạo và sổ tay hướng dẫn,  tổ chức các hội thảo, và thực hiện đánh giá cho các dự án trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Bà rất quen thuộc với việc làm việc với các nhóm bên lề gồm người nhiễm HIV/AIDS, cộng đồng LGBT, nam quan hệ đồng tính, mại dâm, v.v…và hiểu rõ về các đặc điểm và nhu cầu của họ (đặc biệt nhu cầu xây dựng năng lực, truyền thông thay đổi hành vi và vận động chính sách).

Bà Hằng có kinh nghiệm sâu rộng về lồng ghép giới trong các lĩnh vực khác nhau. Năm 2009, bà cộng tác cùng các chuyên gia Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội (LĐTBXH) phát triển hướng dẫn Lồng ghép giới trong các ngành Lao động và Xã hội. Năm 2010 & 2011, bà triển khai nhiều khóa đào tạo nâng cao năng lực về lồng ghép giới cho các cán bộ của Bộ LĐTBXH, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cơ quan, tổ chức khác. Năm 2012, bà làm việc với tư cách là một tư vấn viên quốc gia cho Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) về lồng ghép giới trong chương trình Tham vấn sau năm 2015. Vì giới là vấn đề xuyên suốt trong chương trình Tham vấn sau năm 2015 nên bà đã làm việc với các cơ quan Liên hợp quốc để lồng ghép giới vào tư vấn cho các nhóm mục tiêu của các tổ chức này, ví dụ nhóm người nhiễm HIV/AIDS (UNAIDS), đô thị nghèo (UN HABITAT), người nghèo ở vùng nông thôn và dân di cư (FAO và ILO), v.v… Kinh nghiệm tiến hành nhiều khóa đào tạo và tư vấn về giới và lồng ghép giới cho các dự án và chương trình khác nhau mang lại cho bà những hiểu biết chuyên sâu về các vấn đề giới và các nhu cầu bình đẳng giới của các nhóm bên lề.

CHUYÊN MÔN

 • Phát triển kỹ năng chuyên môn

 • Đánh giá đối tượng mục tiêu và thị trường mục tiêu

 • Báo cáo kết quả

 • Giới

 • Các nhóm bên lề

 • Xây dựng năng lực tổ chức

 • Tăng cường năng lực hệ thống các tổ chức dân sự và tổ chức cộng đồng

> XEM THU HANG CV

Miss Thu Hang has worked as consultant for various HIV/AIDS projects funded by UNAIDS and other donors, leading trainings on community mobilization, advocacy and leadership skills for people living with HIV/AIDS and LGBT groups. She is familiar with conducting training needs assessments, developing training materials and guidebooks, facilitating workshops and conducting project evaluations for HIV/AIDS prevention projects. She has a wealth of experience working with marginalized groups including people living with HIV/AIDS, LGBT groups, men who have sex with men, sex-workers, etc. and understands their specific needs surrounding capacity building, behavior change communication and advocacy.

She also has experience with gender mainstreaming in different fields. In 2009, she worked with experts from the International Labor Organization and the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs (MOLISA) to develop a guideline on Gender Mainstreaming in the Labor and Social Sector. In 2010 and 2011, she conducted several training courses to improve gender mainstreaming staff capacity within MOLISA, the Women’s Union and other departments and organizations. In 2012, she worked as national consultant for UN Women to mainstream gender in Post-2015 Consultation. As gender is a cross-cutting issue in Post-2015 Consultation, she worked with all UN agencies to mainstream gender issues in their consultations with target groups, e.g. people living with HIV/ AIDS with UNAIDS, the urban poor with UN HABITAT, rural poor and migrants with FAO and ILO, etc. Her experience conducting many training courses and consultancies on gender and gender mainstreaming for many other projects and programs ensures she has an in-depth understanding of gender issues and the need for gender equality among different marginalized groups. 

EXPERTISE

 • Developing professional skills

 • Assessing target audiences and target markets

 • Reporting results

 • Gender

 • Marginalized groups

 • Organizational capacity building

 • CBO and civil society system

> VIEW HANG'S CV