Mr. Nguyen Bao Chau graduated from the Hanoi University English Department in 2001 and has 15 years of experience designing, managing and implementing development programs. Before joining CRS in 2018, he was a senior technical officer at FHI 360 and project manager at the World Population Foundation, working on intervention programs for adolescents in conflict with the law in Vietnam. He also worked for the Medical Committee Netherlands – Vietnam and International Red Cross in disaster preparedness programs. He has experience collaborating with governmental agencies such as the Ministry of Public Securities, Ministry of Health and the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs. He has also worked with different provincial partners and marginalized communities.

EXPERTISE

 • Strategic planning

 • Monitoring activities and staff in remote locations

 • Data informed decision-making

 • Data collection and monitoring

 • HIV prevention models

 • Marginalized groups

 • Program design

 • Hard-to-reach populations

 • Training

 • Development of IEC materials

> VIEW BAO CHAU’S CV

Anh Nguyễn Bảo Châu tốt nghiệp khoa tiếng Anh Trường Đại học Hà Nội năm 2001 và có 15 năm kinh nghiệm trong thiết kế, quản lý và triển khai các dự án phát triển. Trước khi tham gia nhóm CRS năm 2018, anh từng là Cán bộ Kỹ thuật tại tổ chức FHI 360 và trước đó là Quản lý dự án tại Quỹ Dân số Thế giới, chịu trách nhiệm triển khai các chương trình can thiệp dành cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Anh cũng từng công tác tại Ủy Ban Y Tế Hà Lan – Việt Nam và Hội chữ thập đỏ quốc tế trong chương trình phòng ngừa thảm họa. Anh có nhiều kinh nghiệm làm việc với các Bộ ngành trung ương và địa phương bao gồm Bộ Công An, Bộ Y Tế, Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội.., các đối tác cấp tỉnh và các nhóm bên lề.

CHUYÊN MÔN

 • Lập kế hoạch chiến lược

 • Giám sát các hoạt động và nhân viên tại các khu vực xã xôi

 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Các mô hình dự phòng HIV

 • Các nhóm bên lề

 • Thiết kế chương trình

 • Nhóm đối tượng khó tiếp cận

 • Đào tạo

 • Xây dựng các tài liệu truyền thông

> XEM BAO CHAU CV