3. Anh the 3x4 - HUY.JPG

Dr. Nguyen Duc Huy graduated from Hanoi Medical University in 2000 and obtained his master's degree in public health from the Hanoi School of Public Health in 2007. Dr. Huy has nearly 20 years of working experience with national and international organizations in HIV/AIDS prevention and control. From 2013-2016, Dr. Huy worked as a project coordinator for the Greater Mekong Sub-region Capacity Building for HIV/AIDS Prevention project. He coordinated project activities and was responsible for the general implementation of the project, reviewing progress against key program-related project deliverables and developing a network among partners to share data. Before that, Dr. Huy worked as a consultant for FHI 360 to support the Vietnam Administration for HIV/AIDS control (VAAC) to implement monitoring and evaluation activities. Dr. Huy participated in developing the National Strategy for Monitoring and Evaluation and building an online HIV reporting system for Provincial AIDS Centers (PACs) nationwide. Additionally, Dr. Huy has supported VAAC and the technical working group in developing circulars and guidelines for HIV/STI surveillance activities and HIV/AIDS program reporting. Moreover, Dr. Huy has substantial experience working with international partners to prepare reports such as the UNGASS and UA report, implementing research and surveys related to HIV/AIDS program monitoring and conducting behavioral survey and data quality management.

EXPERTISE

 • Electronic health information systems (e-HIS) and e-HIS integration for SHI reimbursement, case management and HIV program reporting
 • Integrating gender into national and provincial HIV information systems
 • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions
 • Data quality assessment
 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability
 • National HIV information systems
 • HIV cascade and implications for program improvement
 • Operational research
 • Provincial and district health system capacity strengthening for HIV
 • HIV policy and strategy development

> VIEW DUC HUY'S CV

Thạc sỹ - bác sỹ Nguyễn Đức Huy tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2000 và tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Y tế công công tại ĐH YTCC năm 2007. ThS. Huy có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS với nhiều đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế; Trong 4 năm từ 2013-2016, thạc sỹ Huy là chuyên gia tư vấn cho Dự án Nâng cao năng lực Phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng với vai trò điều phối viên dự án, điều phối việc triển khai các hoạt động của dự án, đảm bảo tiến độ và kế hoạch thực hiện cũng như chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới chia sẻ thông tin hoạt động. Từ năm 2012-2013, thạc sỹ Nguyễn Đức Huy là chuyên gia tư vấn của tổ chức FHI360, hỗ trợ Cục Phòng chống HIV/AIDS triển khai các hoạt động về theo dõi, đánh giá chương trình, tham gia xây dựng chiến lược M&E quốc gia và hệ thống báo cáo trực tuyến chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh/thành phố. Đồng thời, ThS Huy cũng đã hỗ trợ Cục và nhóm kỹ thuật trong việc dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/STI, hướng dẫn báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS, xây dựng hệ thống giám sát phòng chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, thạc sỹ Huy có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế xây dựng các báo cáo quốc tế như báo cáo UA, UNGASS, có kinh nghiệm triển khai, viết báo cáo các nghiên cứu, điều tra, đánh giá liên quan đến chất lượng số liệu, theo dõi đánh giá, kiến thức, thái độ, hành vi và triển khai chương trình phòng chống HIV/AIDS.

CHUYÊN MÔN

 • Lồng ghép giới tính vào hệ thống thông tin HIV quốc gia và tuyến tỉnh
 • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh
 • Đánh giá chất lượng dữ liệu
 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật
 • Hệ thống thông tin HIV quốc gia
 • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình
 • Nghiên cứuhoạt động
 • Tăng cường năng lực phòng chống HIV cho các hệ thống y tế tuyến tỉnh và huyện
 • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

> XEM DUC HUY CV