Nguyễn Hoài Linh là Điều phối Chuyên môn trong Nhóm DựPhòng thuộc dự án USAID SHIFT và dự án USAID SMART TA - là các chương trình chính của PEPFAR tại Việt Nam. Chuyên môn của bà bao gồm các lĩnh vực Dự phòng HIV, vận động chính sách và phát triển chương trình với kinh nghiệm sâu rộng tại Việt Nam. Bà đã có những đóng góp tích cực và đáng ghi nhận trong chương trình hành động HIV và các cải cách chính sách liên quan của Việt Nam. Trong 12 năm qua, bà đã cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện các chương trình nâng cao năng lực về giới và kiện toàn hệ thống cho các cán bộ chính phủ và khối ngoài chính phủ tại Việt Nam ở cả cấp trung ương và tỉnh thành. Lĩnh vực chuyên môn của bà gồm: hỗ trợ hoạch định chính sách, vận động chính sách, quản lý tài chính và chương trình, và hỗ trợ kỹ thuật. Bà đã chủ trì việc thiết kế và tổ chức các buổi tập huấn, chương trình đào tạo, xây dựng nội dung đào tạo và phát triển mạng lưới trong lĩnh vực hỗ trợ tâm lý xã hội cho người sử dụng ma tuý. Trước khi gia nhập FHI 360 Việt Nam, bà là Cán bộ Chương trình Quốc gia tại Việt Nam của “Chương trình HIV/AIDS của Canada tại khu vực Đông Nam Á” với trọng tâm là HIV và di cư. Bà cũng có kinh nghiệm làm việc trong khu vực về các lĩnh vực lồng ghép giới, vận động chính sách, quản lý dựa trên kết quả tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Bà là tác giả của nhiều bài viết chuyên môn, các bài báo trong nước và nghiên cứu đánh giá về tương giao giữa khoa học, mạng lưới và chính sách.

Nguyễn Hoài Linh tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách Công thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Trường Quản lý Nhà nước Kennedy thuộc Đại học Harvard tại Việt Nam vào năm 2010.

CHUYÊN MÔN

 • Vận động chính sách, hoạch định chính sách, và cải cách liên quan đến HIV
 • Giới và lồng ghép giới
 • Dự phòng HIV cho các nhóm đích 
 • Hỗ trợ tâm lý xã hội cho người sử dụng ma tuý
 • Quản lý tài chính và quản lý chương trình
 • Đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật

> XEM HOAI LINH CV

Nguyen Hoai Linh is a technical coordinator within the Prevention Unit of the USAID SHIFT and USAID SMART TA flagship PEPFAR programs in Vietnam. She specializes in HIV prevention, advocacy and program development with extensive experience in Vietnam. She has contributed to Vietnam’s significant track record in HIV programming and relevant policy reform. For the past 12 years, she has provided technical assistance and conducted capacity building activities on gender and system strengthening to government and non-governmental offices in Vietnam at both provincial and national levels. Her areas of specialization include: policy formulation, policy advocacy, financial and program management and technical assistance. She has led the design and organization of training seminars, training programs, curriculum development and network development in psychosocial support for people who use drugs. Prior to joining FHI 360 Vietnam, she was a national program officer for the Canada South East Asia Regional HIV/AIDS Programme in Vietnam with a focus on HIV and mobility. She also has regional working experience on gender mainstreaming, advocacy and result-based management in Vietnam, Laos, Cambodia and Thailand. She has authored technical abstracts, local articles and assessments on the intersections of science, network and policy.

Linh earned her master’s degree in public policy from the Fulbright Economics Teaching Program in Vietnam of the Harvard Kennedy School in 2010.

EXPERTISE

 • Policy advocacy, formulation and reform for HIV
 • Gender and gender mainstreaming
 • HIV prevention for key populations
 • Psychosocial support for people who inject drugs
 • Financial and program management
 • Training and technical assistance

> VIEW HOAI LINH'S CV