Huy's photo.jpg

Nguyễn Hùng Huy là giáo dục viên sức khỏe của Câu Lạc Bộ Bầu Trời Xanh- can thiệp HIV/AIDS cho nhóm MSM-TG từ năm 2014 và giám sát quản lý trực tiếp 20 nhân viên hỗ trợ cộng đồng. Huy rất có kinh nghiệm trong thực hiện mô hình tìm ca chủ động bao gồm dự phòng tăng cường (EOA) và tiếp cận 4.0 qua công nghệ thông tin như Facebook, zalo… và các App hẹn hò (BlueD, hornet, Grinder…) của MSM/TG, để hỗ trợ MSM -TG sử dụng các dịch vụ xét nghiệm và điều trị HIV. Huy có khả năng tổ chức và huy động các mạng lưới MSM-TG tham gia các sự kiện và nhận dịch vụ xét nghiệm HIV không chuyên. Ngoài ra, Huy có nhiều kinh nghiệm khi triển khai mô hình dịch vụ thân thiện với các cơ sở y tế và bệnh viện. Trước khi tham gia dự án USAID SHIFT, Huy đã tham gia xây dựng và điều hành các nhóm tự lực, mạng lưới người có HIV từ năm 2008. Huy đã được tham gia nhiều khóa tập huấn, hội thảo, diễn đàn về kiến thức kỹ năng trong tiếp cận truyền thông, tư vấn xét nghiệm dựa vào cộng đồng, chăm sóc hỗ trợ, huy động nguồn lực và vận động chính sách cho MSM-TG và các nhóm nguy cơ cao. Nguyễn Hùng Huy rất quan tâm đến hoạt động duy trì điều trị bền vững cho MSM-TG và các nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh hiện tại khi mà nguồn tài trợ của nước ngoài đang giảm dần nhằm hỗ trợ cho nhóm đích có thể tiếp cận các dịch vụ dự phòng và điều trị lâu dài, thông qua Bảo hiểm Y tế, góp phần đảm bảo đạt được mục tiêu 90-90-90 của UNAIDS đề ra. 

CHUYÊN MÔN

  • Tìm kiếm tích cực các ca nhiễm HIV, bao gồm tiết lộ thông tin với bạn tỉnh và/hay theo dấu khách hàng.

  • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

  • Mô hình xét nghiệm HIV cải tiến (xét nghiệm không chuyên, xét nghiệm nước bọt, tự xét nghiệm)

> XEM HUY CV

 

Nguyen Hung Huy is a health educator at Blue Sky Club, which has supported HIV/AIDS interventions among men who have sex with men (MSM) and transgender (TG) individuals since 2014. He also supervises 20 community-based supporters. Huy has rich experience in active case-finding, including the Enhanced Outreach Approach (EOA) and Reach 4.0 using information technology such as Facebook and Zalo, and dating applications such as BlueD, hornet and Grinder to increase access to HIV testing and treatment services among MSM and TG. Huy has organized and mobilized MSM-TG networks to attend events and receive HIV lay testing services. In addition, Huy has extensive experience implementing friendly service models with health facilities. Before participating in the USAID SHIFT project, Huy had been involved in setting up and facilitating self-help groups and the Vietnam Network of People Living with HIV/AIDS since 2008. Huy has participated in a number of training courses, seminars and forums on community-based counseling, resource mobilization and advocacy for MSM-TG and high-risk groups. Nguyen Hung Huy is focused on finding ways to sustain MSM-TG and other high-risk groups on treatment during funding transitions, including through Social Health Insurance.

EXPERTISE

  • Active HIV case-finding, including via partner notification and/or contact tracing

  • Enhanced outreach approaches targeting hardest-to-reach key populations

  • Advanced HIV testing modalities (lay testing, oral fluid tests, self-testing)

> VIEW HUY'S CV