Ngan_2018.JPG

Nguyễn Kim Ngân có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, hoạt động cộng đồng, viết/biên tập nội dung cho các sản phẩm truyền thông. Trước khi bắt đầu làm việc cho dự án USAID SHIFT từ tháng 2/2018, cô đã từng phối hợp làm việc với các tổ chức phi chính phủ, bộ ban ngành của chính phủ và tổ chức tài trợ trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, hiệu quả năng lượng, cứu trợ khẩn cấp và giảm nhẹ thiên tại, đào tạo/xây dựng năng lực và phát triển kinh tế. Cô có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất các tài liệu truyền thông và thực hiện các hoạt động truyền thông cho dự án cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tại Việt Nam.

CHUYÊN MÔN

  • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV
  • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng
  • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT

> XEM NGAN CV

Ngan has over 15 years of diversified professional experience in communications, outreach activities and writing/editing. She worked with non-governmental organizations, government ministries and donor organizations in various sectors such as health, education, energy efficiency, disaster relief and mitigation, capacity building/training and economic development before she joined USAID SHIFT in February 2018. She has experience producing materials and implementing communication activities for projects funded by the United States Agency for International Development (USAID) in Vietnam.

EXPERTISE

  • Civil society strengthening for HIV
  • Building virtual communities and social networks
  • Stigma and discrimination related to HIV, key populations and/or SHI

> VIEW NGAN'S CV