IMG_1496 (1).JPG

Nguyen Thanh Ha is a legal expert with 15 years of experience in law and regulation development. She has worked in the Department of Administration Law and Criminal Law for 10 years and worked for five years in the Bureau of Handling Administrative Violation and Law Enforcement Monitoring. She was directly involved in the development of the HIV/AIDS Law, Joint Circular No. 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLDTBXH dated September 30, 2013, which guides the implementation of harm-reduction interventions with condoms to prevent HIV transmission at places providing accommodation services; the Law on Administrative Violations; and the Criminal Law. She has worked as an independent consultant in evaluating five, eight and 10 years of implementation of the HIV/AIDS Law.

EXPERTISE

  • HIV policy and strategy development

  • Gender and HIV

> VIEW THANH HA'S CV

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hà là một chuyên gia pháp luật có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng pháp luật 15 năm. Trong đó bà đã công tác tại Vụ Pháp luật hành chính - hình sự 10 năm và công tác tại Cục Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 5 năm. Bà đã trực tiếp tham gia xây dựng Luật phòng, chống HIV/AIDS, Thông tư liên tịch số 29/2013/TTLT-BYT-BVHTTDL-BCA-BLĐTBXH ngày 30/9/2013 hướng dẫn việc thực hiện biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật hình sự.

Bà đã tham gia làm chuyên gia độc lập trong việc đánh giá 5 năm, 8 năm và 10 năm thi hành Luật phòng, chống HIV/AIDS.

CHUYÊN MÔN

  • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

  • Giới tính và HIV

> XEM THANH HA'S CV