Nguyen The Duy.png

Nguyen The Duy earned his bachelor’s degree in public health in 2013 from the Hanoi School of Public Health, where he specialized in epidemiology and statistics. He received his master’s in science degree from the Royal Tropical Institute of the Netherlands in 2016. He has more than three years of experience working at the Vietnam Administration of HIV/AIDS Control, where he has been involved in preparing and providing training on HIV/AIDS care and treatment, antiretroviral medicine stock management, and consumption estimation. In addition, he has practical experience in providing on-site support, especially for national program’s health clinics, which have little to no support from international donors. He also has extensive knowledge in compiling, revising and implementing legal documents and guidelines.

EXPERTISE

  • Antiretroviral therapy retention and adherence

  • HIV cascade and implications for program improvement

  • Revision of national guidelines on methadone maintenance treatment, HIV testing and counseling, and HIV care and treatment

  • HIV policy and strategy development

> VIEW THE DUY'S CV

Thạc sỹ (Ths.) Duy tốt nghiệp đại học Y tế Công công, chuyên ngành Dịch tễ Thống kê năm 2013, học Thạc sĩ tại Viện Nhiệt đới Hoàng gia Hà Lan năm 2016. Ông Duy có hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Cục Phòng, Chống HIV/AIDS, đã tham gia chuẩn bị tập huấn, trình bày về điều trị, quản lý, dự trù thuốc điều trị HIV (ARV). Ngoài ra, ông Duy còn có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ trực tiếp các cơ sở trong các vấn đề kỹ thuật liên quan đến quản lý, dự trù thuốc, hỗ trợ tuân thủ điều trị, đặc biệt là các cơ sở thuộc chương trình Quốc gia, nơi có ít sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Trong quá trình công tác tại Cục, ông Duy cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn, hành chính.

CHUYÊN MÔN

  • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

  • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

  • Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng và điều chỉnh các văn bản hướng dẫn cấp quốc gia về điều trị MMT, xét nghiệm và tư vấn HIV, chăm sóc và điều trị HIV

  • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

> XEM THE DUY CV