Phuong Nguyen Thi is a senior public health worker with a master’s degree in public health specializing in research, monitoring and evaluation (M&E). She has more than five years of experience in M&E plan development, including data collection, quality control, quality assurance, analysis and visualization. She has also worked extensively with heath management information systems from development to implementation. She is familiar with different statistical software spanning SPSS, STATA and Excel (Power Query, Power Pivot and Power BI). She has a strong background in conducting and facilitating trainings and has experience in both quantitative and qualitative research. She is currently working as a technical coordinator with the Strategic Information team at FHI 360 Vietnam. Her responsibilities include integrating HIV modules into the health information system at health facilities to support Social Health Insurance reimbursement and monitoring and evaluating the care and treatment program funded by USAID. She works with other colleagues to monitor achievements towards HIV epidemic control targets.

Before joining FHI 360, Ms. Phuong worked as a project assistant for the “HIV Care and Treatment project in Hai Ba Trung”, where she focused on data management and reporting.

EXPERTISE

 • Health information system

 • M&E system design

 • Quality improvement

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting

 • Data quality assurance

 • Data use for decision making

 • Process and impact evaluations

 • Facilitate training

> VIEW THI PHUONG’S CV

Chị Nguyễn Thị Phương là cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng với bằng thạc sỹ Y tế công cộng chuyên về nghiên cứu, giám sát và đánh giá. Chị có hơn 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng khung kế hoạch theo dõi đánh giá, thu thập số liệu, đảm bảo chất lượng số liệu, phân tích và trình bày số liệu. Chị cũng đã làm việc về xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thông tin y tế, sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích số liệu như SPSS, STATA và Excel (Power Query, Power Pivot và Power BI). Chị có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các lớp tập huấn, hội thảo liên quan tới Theo dõi và đánh giá, định tính và định lượng. Hiện tại chị đang là Cán bộ Điều phối Kỹ Thuật thuộc nhóm Thông tin Chiến Lược tại FHI 360 Việt Nam. Chị chịu trách nhiệm tích hợp các hợp phần về HIV vào hệ thống thông tin y tế tại các cơ sở y tế hỗ trợ thanh toán qua BHYT, và theo dõi, đánh giá các chương trình Chăm sóc và Điều trị HIV do USAID hỗ trợ. Chị cùng với các đồng nghiệp của mình đang tham gia theo dõi những kết quả đạt được hướng tới mục tiêu kiểm soát dịch HIV.

Trước khi tham gia vào FHI 360 Việt Nam, chị là Trợ lý dự án cho dự án “Chăm sóc và Điều trị HIV tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội” phụ trách việc quản lý số liệu và báo cáo.

CHUYÊN MÔN

 • Hệ thống thông tin y tế

 • Thiết kế hệ thống theo dõi & đánh giá

 • Tăng cường chất lượng

 • Thu thập, phân tích, diễn giải và báo cáo số liệu

 • Đảm bảo chất lượng

 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu

 • Đánh giá quy trình và tác động

 • Tổ chức các lớp tập huấn

> XEM THI PHUONG CV