Phuong Nguyen Thi is a senior public health worker with a master’s degree in public health specializing in research, monitoring and evaluation (M&E). She has more than three years of experience in M&E plan development, including data collection, quality control, quality assurance, analysis and visualization. She has also worked extensively with heath management information systems from development to implementation. She is familiar with different statistical software spanning SPSS, STATA and Excel (Power Query, Power Pivot and Power BI). She has a strong background in conducting and facilitating trainings and has experience in both quantitative and qualitative research. She is currently working as a senior technical officer with the Strategic Information team at FHI 360 Vietnam. Her responsibilities include monitoring and evaluating the care and treatment program funded by USAID. She works with other colleagues to monitor achievements towards UNAIDS 90-90-90 targets, including developing and implementing the eLog patient management software that supports health treatment facilities’ data management and reporting.

Before joining FHI 360, Ms. Phuong worked as a project assistant for the “HIV Care and Treatment project in Hai Ba Trung”, where she focused on data management and reporting.

EXPERTISE

 • Evaluation

 • Performance assessments

 • Data collection, analysis, interpretation and reporting

 • M&E system design

 • Data quality assessment

 • New health informatics strategies and systems

 • Data use for decision making

 • Process and impact evaluations

 • Training

> VIEW THI PHUONG’S CV

Chị Nguyễn Thị Phương là cán bộ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng với bằng thạc sỹ Y tế công cộng chuyên về nghiên cứu, giám sát và đánh giá. Chị có hơn 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng khung kế hoạch theo dõi đánh giá, thu thập số liệu, đảm bảo chất lượng số liệu, phân tích và trình bày số liệu. Chị cũng đã làm việc về xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thông tin y tế, sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích số liệu như SPSS, STATA và Excel (Power Query, Power Pivot và Power BI). Chị có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các lớp tập huấn, hội thảo liên quan tới Theo dõi và đánh giá, định tính và định lượng. Hiện tại chị đang là Cán bộ Kỹ Thuật Cao Cấp thuộc nhóm Thông tin Chiến Lược tại FHI 360. Chị chịu trách nhiệm Theo dõi và Đánh giá chương trình Chăm sóc và Điều trị HIV hỗ trợ bởi USAID. Chị phối hợp với các thành viên trong nhóm đo lường kết quả chương trình hướng tới mục tiêu 90-90-90 tại Nghệ An và Điện Biên. Phần mềm quản lý bệnh nhân Elog được chị và đồng nghiệp phát triển và triển khai để hỗ trợ các cơ sở điều trị trong việc quản lý số liệu và báo cáo.

Trước khi tham gia vào FHI 360, chị là Trợ lý dự án cho dự án “Chăm sóc và Điều trị HIV tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội” phụ trách việc quản lý số liệu và báo cáo.

CHUYÊN MÔN

 • Thẩm định

 • Đánh giá kết quả thực hiện

 • Thu thập, phân tích, diễn giải và báo cáo số liệu

 • Thiết kế hệ thống theo dõi & đánh giá

 • Đánh giá chất lượng số liệu

 • Các hệ thống và chiến lược công nghệ thông tin y tế mới

 • Ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu

 • Đánh giá quy trình và tác động

 • Đào tạo

> XEM THI PHUONG CV