Dr. Ha Nguyen has been working for FHI 360 in Vietnam as HIV Care and Treatment (C&T) technical coordinator since 2005. As a senior USAID SHIFT C&T staff member, she is involved in providing C&T technical assistance (TA) to national, provincial and site levels including developing C&T technical standard operating procedures (SOPs), documents and training material packages. She also provides trainings for various C&T technical areas, including HIV adult and pediatric treatment, stable ARV patient management at commune health stations and interventions for retaining people living with HIV (PLHIV). She especially focuses on supporting individual patients in the context of the transition from free-of-charge antiretroviral therapy (ART) services to health insurance-supported ART services, routine HIV load testing SOP and implementation, etc. As a member of the National Technical Working Group, she is responsible for the quality management and improvement of HIV treatment services (HIVQUAL). She also manages, coordinates and provides TA to C&T programs in Nghe An – one of five PEPFAR 90-90-90 priority provinces in Vietnam.

In 2010, Dr. Ha Nguyen coordinated and worked with the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) to develop the National Community and Home-Based Care regulations and guidelines issued by the Ministry of Health. She also worked with Hanoi Medical University to manage and directly provide TA in developing and finalizing continuing medical education training curriculum for the university’s website. She graduated from Hanoi Medical University in 1993 and earned a master's degree of public health at the University of Illinois in Chicago, USA, in 2005.

EXPERTISE

  • Adult and pediatric HIV care and treatment

  • HIV treatment retention and adherence intervention

  • HIV treatment quality improvement and management and integration into hospital quality service management

  • Development of HIV treatment technical materials including guidelines, SOPs, job-aid, protocols, training curricula, etc.

> VIEW THANH HA’S CV

 

Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hà hiện là cán bộ Điều phối Kỹ thuật, nhóm Chăm sóc Điều trị HIV (CSĐT) của FHI 360 Việt Nam từ năm 2005. Là một cán bộ lâu năm của dự án USAID SHIFT trong lĩnh vực Chăm sóc Điều trị, bà đã tham gia vào nhiều hoạt động triển khai và hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) về CSĐT HIV từ cấp quốc gia, đến cấp tỉnh và trực tiếp tại các cơ sở điều trị HIV, bao gồm việc tham gia xây dựng các quy trình/hướng dẫn kỹ thuật, các tài liệu tập huấn cũng như trực tiếp tham gia đào tạo về điều trị HIV cho người lớn và trẻ em, triển khai quản lý người bệnh điều trị ARV tại Trạm y tế xã/phường, quy trình xét nghiệm tải lượng HIV, can thiệp tăng cường duy trì điều trị và tuân thủ điều trị ARV – đặc biệt hiện nay tập trung vào hỗ trợ và theo dõi từng người bệnh để đảm bảo việc duy trì điều trị ARV trong bối cảnh chuyển giao và thực hiện BHYT đối với điều trị ARV. Bà tham gia trong nhiều công tác cải thiện và quản lý chất lượng điều trị HIV (HIVQUAL) và là thành viên của nhóm kỹ thuật quốc gia của chương trình HIVQUAL. Bên cạnh đó, bà cũng đảm nhiệm việc quản lý, điều phối và trực tiếp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chương trình điều trị HIV tại tỉnh Nghệ An – một trong 5 tỉnh ưu tiên thực hiện 90-90-90 của PEPFAR tại Việt Nam.

Năm 2010, bà đã phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS – BYT và trực tiếp tham gia hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV tại nhà và tại cộng đồng. Bà cũng phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội để quản lý và hỗ trợ kỹ thuật xây dựng tài liệu đào tạo Chăm sóc giảm nhẹ trong chương trình đào tạo liên tục cho cán bộ y tế tại trang đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Y Hà Nội. Bà tốt nghiệp Bác sỹ tại Đại học Y Hà Nội năm 1993 và tốt nghiệp Thạc sỹ Y tế Công cộng tại University of Illinois at Chicago, Hoa Kỳ năm 2005.

CHUYÊN MÔN

  • Chăm sóc và điều trị HIV cho người lớn và trẻ em

  • Tăng cường duy trì điều trị và tuân thủ điều trị ARV

  • Cải thiện và quản lý chất lượng điều trị HIV, lồng ghép vào quản lý chất lượng bệnh viện

  • Phát triển các quy trình/hướng dẫn kỹ thuật, công cụ hỗ trợ, tài liệu tập huấn về các lĩnh vực của CSĐT HIV cho người lớn và trẻ em

> XEM THANH HA CV