Bà Nguyễn Thu Vân hiện là một Cán bộ Kỹ thuật Cao cấp thuộc nhóm Thông tin Chiến lược tại FHI 360 Việt Nam với sáu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá, nghiên cứu và sử dụng dữ liệu. Từ năm 2011 đến 2013, bà là một trong các giảng viên chính cho Chương trình Sử dụng Dữ liệu cho việc ra Quyết định của USAID (DDM) tại 9 tỉnh PEPFAR tại Việt Nam. Bà cũng là thành viên của nhóm công tác kỹ thuật quốc gia về Ước tính và Dự báo HIV Việt Nam (EPP) kể từ năm 2011. Bà đã có những đóng góp đáng kể cho nghiên cứu Đầu tư phòng chống HIV tại Việt Nam, chỉ ra các tác động và ảnh hưởng của các kịch bản dịch bệnh khác nhau trong tương lai và đặt ưu tiên cho đầu tư một cách hiệu quả và bền vững hướng tới xoá bỏ đại dịch AIDS vào năm 2030. Bà Vân đảm nhiệm vai trò điều tra viên chính và đồng điều tra viên trong các nghiên cứu về phòng, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị HIV, cũng như liệu pháp duy trì bằng methadone. Bài viết về Phân tích chi phí các dịch vụ xét nghiệm HIV tại Việt Nam của bà đã được đăng trên tạp chí “Science Now” của Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS). Bà đã nhận được bằng Kinh tế Y tế chuyên ngành Đánh giá kinh tế, tại Đại học Queensland, Australia.

CHUYÊN MÔN

 • Sử dụng dữ liệu cho việc ra quyết định
 • Giám sát HIV và mô hình dịch tễ học
 • Phân tích chi tiêu của PEPFAR
 • Thiết kế và thực hiện nghiên cứu
 • Nghiên cứu phục vụ hoạt động chương trình về HIV
 • Kinh tế Y tế
 • Đánh giá

> XEM THU VAN CV

Van Nguyen is currently a senior technical officer within the Strategic Information team at FHI 360 Vietnam with six years of experience in evaluation, research and data use. From 2011 to 2013, she was a key mentor for the USAID Data Use for Decision-Making (DDM) program across nine PEPFAR-focus provinces in Vietnam. She has also been a member of the national technical working group for Vietnam HIV Estimations and Projections (EPP) since 2011. She has made substantial contributions to the Vietnam HIV Investment Case, which examines the impact and implications of various future epidemic scenarios and sets priorities towards generating an effective, efficient and sustainable response driving the eradication of AIDS by 2030. Van Nguyen has been the primary investigator and co-investigator of studies on HIV prevention, testing, care and treatment and methadone maintenance therapy. She was featured in UNAIDS Science Now for her article on expenditure analysis of HIV testing services. She earned her masters in health economics with a concentration in economic evaluations at the University of Queensland, Australia.

EXPERTISE

 • Data use for decision-making
 • Research design and implementation
 • HIV surveillance and modeling 
 • Health economics
 • PEPFAR expenditure analysis
 • Evaluation

> VIEW THU VAN'S CV