Anh The_Van.jpg

Ms. Nguyen Thu Van holds a master’s degree in public health and has more than six years of experience implementing HIV/AIDS and maternal and child health programs. She is currently working as a consultant for FHI 360 under the USAID SHIFT project, where she is in charge of social health insurance, and monitoring & evaluating HIV testing and counselling programs. She works with other colleagues to monitor achievements toward UNAIDS 90-90-90 strategies in Dien Bien and Nghe An Provinces. She has also worked in implementing the electronic heath information system (eHIS-HIV) at health treatment facilities and has experience facilitating trainings and conducting research. Ms. Van has strong skills and experiences in data collection, quality assurance, analysis, and dissemination and is familiar with statistical and office software such as SPSS, STATA, Power Query, Power Pivot, and Power BI.

EXPERTISE

 • Electronic health information systems (e-HIS) and e-HIS integration for social health insurance reimbursement, case management, and HIV program reporting

 • Strategy planning

 • Evaluation

 • Data collection and analysis

 • Data Quality Assessment

 • Data collection and monitoring

 • Use data for the benefit of community

> VIEW THU VAN'S CV

Chị Nguyễn Thu Vân là thạc sĩ Y tế công cộng với hơn 6 năm kinh nghiệm triển khai chương trình phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Chị hiện là cán bộ tư vấn dự án USAID SHIFT, tổ chức FHI 360. Chị phụ trách theo dõi đánh giá chương trình Tư vấn xét nghiệm HIV và Bảo hiểm y tế. Chị phối hợp với các cán bộ liên quan để theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động hướng tới chiến lược 90-90-90 của UNAIDS tại Nghệ An và Điện Biên. Chị có kinh nghiệm trong triển khai hệ thống công nghệ thông tin trong chăm sóc và điều trị (eHIS-HIV). Chị cũng có nhiều kinh nghiệm trong tập huấn, thực hiện nghiên cứu. Chị có nhiều kinh nghiệm trong thu thập số liệu, đảm bảo chất lượng, phân tích và chia sẻ số liệu. Chị sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê và văn phòng như SPSS, STATA, Power Query, Power Pivot và Power BI.

CHUYÊN MÔN

 • Hệ thống thông tin y tế điện tử (eHIS) và tích hợp hệ thống eHIS để thực hiện thanh toán bằng BHYT, quản lý ca bệnh và chiết xuất báo cáo chương trình phòng chống HIV

 • Lập kế hoạch chiến lược

 • Đánh giá

 • Thu thập, phân tích, diễn giải và báo cáo số liệu

 • Đánh giá chất lượng số liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Sử dụng số liệu vì lợi ích sức khoẻ cộng đồng

> XEM THU VAN CV