Anh The_Van.jpg

Ms. Nguyen Thu Van holds a master’s degree in public health and has more than eight years of experience implementing HIV/AIDS and maternal and child health programs. She is currently working as a technical officer for FHI 360 under the USAID SHIFT project, where she is in charge of social health insurance, and monitoring & evaluating HIV care and treatment programs. She works with other colleagues to monitor achievements toward HIV epidemic control strategies in Ho Chi Minh City, Hanoi, Quang Ninh, Dong Nai, Tay Ninh and Tien Giang provinces. She has also worked in implementing the electronic heath information system (eHIS-HIV) at health treatment facilities and has experience facilitating trainings and conducting research. Ms. Van has strong skills and experiences in data collection, quality assurance, analysis, and dissemination and is familiar with statistical and office software such as SPSS, STATA, Power Query, Power Pivot, and Power BI.

EXPERTISE

 • Data collection and analysis

 • Data Quality Assessments

 • Data collection and monitoring

 • Electronic health information systems (e-HIS) and e-HIS integration for social health insurance reimbursement, case management, and HIV program reporting

 • Strategy planning

 • Evaluation

 • Use data for the benefit of community

> VIEW THU VAN'S CV

Chị Nguyễn Thu Vân là thạc sĩ Y tế công cộng với hơn 8 năm kinh nghiệm triển khai các chương trình phòng chống HIV/AIDS và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Chị hiện là cán bộ kỹ thuật dự án USAID SHIFT, tổ chức FHI 360 Việt Nam, phụ trách chương trình bảo hiểm y tế, theo dõi đánh giá chương trình chăm sóc và điều trị HIV. Chị phối hợp với các cán bộ liên quan để theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động trong chiến lược kiểm soát dịch HIV tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh và Tiền Giang. Chị có kinh nghiệm trong triển khai hệ thống công nghệ thông tin (eHIS-HIV) tại các cơ sở chăm sóc và điều trị, đồng thời chị cũng có nhiều kinh nghiệm trong tập huấn, thực hiện nghiên cứu. Chị cũng có kỹ năng và kinh nghiệm vững vàng trong thu thập số liệu, đảm bảo chất lượng, phân tích và chia sẻ số liệu. Chị sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê và văn phòng như SPSS, STATA, Power Query, Power Pivot và Power BI.

CHUYÊN MÔN

 • Thu thập, phân tích số liệu

 • Đánh giá chất lượng số liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Hệ thống thông tin y tế điện tử (eHIS) và tích hợp hệ thống eHIS để thực hiện thanh toán bằng BHYT, quản lý ca bệnh và chiết xuất báo cáo chương trình phòng chống HIV

 • Lập kế hoạch chiến lược

 • Đánh giá

 • Sử dụng số liệu vì lợi ích của cộng đồng

> XEM THU VAN CV