Nguyen Van Huy received his medical degree from Thai Nguyen Medical University and Hanoi Medical University in 1995, his Bachelor of Arts in Foreign Language from the Hanoi University for Foreign Languages in 1997, a District Health Care Certificate from the Royal Tropical Institute in the Netherlands in 1999, a Master of Health and International Development from the Flinders University in Australia in 2006 and PhD in Health from Queensland University of Technology, Australia, in 2011. Both his master’s thesis and PhD thesis covered HIV prevention and control, the latter of which received the ‘best PhD thesis’ award from Queensland University of Technology.

Currently deputy head of the Department of Health Management and Organization, Dr. Huy has been working in health management sciences (leadership and management skills) and public health for over 18 years. His main career is lecturing and researching health organization and management, health system research and management, hospital management, health resources management, monitoring and evaluation of health activities/projects/programs, primary health care, community health research, health biostatistics and research methodology, among others.

He has designed and completed numerous projects and research studies on health and HIV risks among different groups including male street laborers, male motorbike taxi drivers, people who inject drugs, female sex workers, medical students and medical doctors. These studies included analyzing, writing and publishing research articles. As of February 2017, he had over 50 articles published nationally, 26 articles published internationally, 16 locally published author/co-author books and 3 internationally published author/co-author books, most of which were related to HIV prevention and control.

EXPERTISE

 • Organizational capacity building
 • Strategic planning
 • Performance management systems
 • Evaluation
 • Performance assessments
 • Data collection, analysis, interpretation and reporting
 • M&E system design
 • Process and impact evaluations
 • Behavioral science
 • Human resource development
 • Development of curricula

> VIEW VAN HUY’S CV

Ông Nguyễn Văn Huy là bác sĩ y khoa tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên và Đại học Y Hà Nội năm 1995. Ông có bằng Cử nhân Ngoại ngữ của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1997, Giấy chứng nhận chăm sóc y tế cấp huyện của Viện Nhiệt đới Hoàng gia Hà Lan năm 1999, bằng Thạc sĩ Y tế và Phát triển Quốc tế của Đại học Flinders, Úc năm 2006 và bằng Tiến sĩ Y tế từ Đại học Công nghệ Queensland, Úc năm 2011. Cả luận án thạc sĩ và tiến sĩ của ông đều liên quan đến phòng, chống HIV. Nhờ đó, ông nhận được giải thưởng luận án tiến sĩ tốt nhất do Đại học Công nghệ Queensland, Úc trao tặng.

Hiện tại tiến sĩ Huy là Phó trưởng bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế, Đại học Y Hà Nội, ông đã làm việc trong lĩnh vực khoa học quản lý y tế (kỹ năng lãnh đạo và quản lý) và y tế công cộng hơn 18 năm. Công việc chính của ông là giảng viên và nghiên cứu về tổ chức và quản lý y tế, nghiên cứu và quản lý hệ thống y tế, quản lý bệnh viện, quản lý nguồn lực y tế, giám sát và đánh giá các hoạt động/dự án/chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nghiên cứu y tế cộng đồng, thống kê sinh học y tế, phương pháp luận nghiên cứu và các lĩnh vực khác.

Ông đã xây dựng và hoàn thành rất nhiều dự án và nghiên cứu về các nguy cơ sức khỏe và nguy cơ HIV ở các nhóm đối tượng khác nhau như, nam lao động đường phố, nam tài xế lái xe ôm, xe taxi, người sử dụng ma túy, phụ nữ mại dâm, sinh viên y khoa, bác sĩ y khoa... Những công trình này giúp ông có cơ hội được nghiên cứu, viết bài và xuất bản các bài báo nghiên cứu. Đến tháng 2 năm 2017, ông đã có hơn 50 bài báo xuất bản trong nước, 26 bài báo xuất bản quốc tế, là tác giả/đồng tác giả của 16 cuốn sách xuất bản trong nước và 3 cuốn sách xuất bản quốc tế. Hầu hết các ấn phẩm của ông đều liên quan đến phòng, chống HIV.

CHUYÊN MÔN

 • Xây dựng năng lực tổ chức
 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Các hệ thống quản lý kết quả thực hiện
 • Đánh giá
 • Đánh giá hiệu suất
 • Thu thập, phân tích, diễn giải, và báo cáo số liệu
 • Thiết kế hệ thống Theo dõi và đánh giá
 • Đánh giá quy trình và tác động
 • Khoa học hành vi
 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Phát triển các chương trình đào tạo

> XEM VAN HUY CV