Photo.jpg

Bác sỹ Phạm Lê Huy là bác sỹ với 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV. Hiện bác sỹ Huy đang đảm nhiệm vị trí Quản lý Kỹ thuật của tổ chức FHI 360 Việt Nam, thuộc dự án USAID SHIFT, một trong các chương trình hàng đầu của PEPFAR tại Việt Nam. Bác sỹ Huy hiện đang phụ trách các hoạt động liên quan đến triển khai và nâng cao năng lực cho chương trình chăm sóc và điều trị HIV. Bác sỹ Huy tham gia hỗ trợ Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam xây dựng các mô hình can thiệp, phát triển các hướng dẫn quốc gia, tài liệu pháp lý và tài liệu đào tạo liên quan đến chương trình chăm sóc và điều trị HIV. Bác sỹ Huy cũng cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới chương trình chăm sóc và điều trị HIV cho các tỉnh triển khai chương trình 90-90-90 bao gồm chương trình Lao/HIV và các hoạt động duy trì bệnh nhân trong hệ thống.

Trước khi gia nhập tổ chức FHI 360 Việt Nam, Bác sỹ Huy là Cán bộ Chương trình của Dự án Dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam (LIFE-GAP), chịu trách nhiệm theo dõi các hoạt động chăm sóc và điều trị HIV. Bác sỹ Huy cũng đã từng là bác sỹ y khoa và bác sỹ phẫu thuật tại Bệnh viện Lao phổi trung ương trong năm năm. Bác sỹ Huy có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo.

CHUYÊN MÔN

  • Điều trị duy trì methadone

  • Chăm sóc và điều trị HIV

  • Tuân thủ và duy trì ART

  • Can thiệp cho người tiêm chích ma tuý

> XEM HUY CV

Dr. Pham Le Huy is a medical doctor with eleven years of experience in HIV care, treatment and prevention. He currently is serving as technical manager for FHI 360 Vietnam under the USAID SHIFT flagship PEPFAR program. He is responsible for managing activities related to implementing and capacity building for HIV care and treatment programs. He is involved in supporting the Vietnam Administration for HIV/AIDS Control (VAAC) to develop program models, national guidelines, legal documents and training materials related to HIV care and treatment. He has also provided HIV care and treatment technical assistance to provinces to implement 90-90-90 programs, including TB/HIV and retention activities.

Before joining FHI 360 Vietnam, Dr. Huy served as a program officer for the Leadership in Fighting an Epidemic – Global AIDS Program Project (LIFE-GAP) where he was responsible for monitoring HIV care and treatment activities. He also worked as a medical doctor and surgeon at the National Hospital of Tuberculosis and Respiratory Diseases for five years. His speaks fluent English.

EXPERTISE

  • Methadone maintenance therapy

  • HIV care and treatment

  • ART retention and adherence

  • People who inject drugs

> VIEW HUY'S CV