Dr. Pham Nguyen Ha has worked as deputy director of the Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA) - Global Fund project on HIV/AIDS since July 2014, where he is responsible for the professional and technical aspects of developing and implementing HIV prevention efforts in 15 provinces in Vietnam. He also advocates for policies to remove legal barriers to service access among key populations, including people who inject drugs, female sex workers, men who have sex with men and transgender individuals.

From August 2010 to June 2014, Dr. Ha worked for the World Health Organization on an occupational health project. Before that, Dr. Ha was a national program officer for the Vietnam-Sweden Health Cooperation and the Vietnam-Sweden Research Cooperation (1995-20I0). From 2002 to 2008, Dr. Ha was involved in a project titled ‘Strengthening Leadership of the Party and National Assembly in Preventing and Controlling HIV/AIDS’, co-financed by Sida and UNDP in collaboration with the Communist Party Commission on Popularization and Education and Committees for Social Affairs. He also conducted research on HIV/AIDS in Quang Ninh from 2007-2012. Dr. Ha completed his doctoral education at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden in 2013 and successfully defended his PhD thesis "Human Resource for HIV: Policies and perspectives from health workers".

Dr. Ha has knowledge on and experience with drafting new project proposals, negotiating with international organizations and government agencies and implementing projects.

EXPERTISE

 • CBO and civil society system strengthening
 • Advocacy
 • Performance assessments
 • Grant/contract negotiation
 • HIV key populations including people who inject drugs, sex workers, and men who have sex with men
 • HIV prevention models
 • Program design
 • Literature review
 • Health policy or strategy development

> VIEW NGUYEN HA’S CV

Từ tháng 7 năm 2014 cho đến nay, TS. Phạm Nguyên Hà là Phó Giám đốc dự án của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) – Quỹ Toàn Cầu phòng, chống HIV/AIDS, chịu trách nhiệm chính về chuyên môn và kỹ thuật liên quan đến xây dựng và triển khai chương trình dự phòng HIV tại 15 tỉnh ở Việt Nam và các hoạt động vận động chính sách nhằm gỡ bỏ các rào cản trong tiếp cận dịch vụ cho các nhóm đích. Đối tượng can thiệp của dự án bao gồm người tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm, nam có quan hệ tỉnh dục đồng giới, người chuyển giới.

Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 6 năm 2014, TS. Hà làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong dự án phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Trước đó, TS. Hà là cánbộ chương trình về hợp tác y tế (1995 – 2010) và hợp tác nghiên cứu (1995-2010) giữa Việt Nam và Thụy Điển. Từ năm 2002 đến 2008, TS. Hà đã tham gia vào dự án Tăng cường sự lãnh đạo của các cơ quan Đảng và Quốc Hội trong phòng chống HIV/AIDS do SIDA và UNDP tài trợ cho Ban tuyên giáo và Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. TS. Hà tham gia thực hiện nghiên cứu về HIV/AIDS tại Quảng Ninh năm 2007-2012. TS. Hà làm nghiên cứu sinh (2007-2013) và bảo vệ luận án tiến sỹ năm 2013 tại viện Karolinska, Stockholm, Thụy Điển với đề tài:” Nguồn nhân lực cho ứng phó quốc gia về HIV: các chính sách và quan điểm của nhân viên y tế”.

TS. Hà có kiến thức và kinh nghiệm trong xây dựng các đề án mới, đàm phán giữa tổ chức quốc tế, các cơ quan chính phủ và triển khai các dự án.

CHUYÊN MÔN

 • Tăng cường năng lực hệ thống các tổ chức xã hội dân sự và tổ chức cộng đồng
 • Vận động chính sách
 • Đánh giá kết quả thực hiện
 • Đàm phán tài trợ/hợp đồng
 • Nhóm nguy cơ cao: Người tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, quan hệ tình dục đồng tính nam
 • Các mô hình dự phòng HIV
 • Thiết kế chương trình
 • Trình bày tổng quan các nghiên cứu đã có
 • Phát triển các chính sách và chiến lược y tế

 > XEM NGUYEN HA CV