Quach Van Luong has a bachelor's degree in public health and master's degree in research coupled with more than a decade working on HIV/AIDS. He has a breadth of experience working in monitoring and evaluation and implementing project activities, including developing proposals and plans; managing progress and the quality of activities; facilitating trainings; providing technical support to partners at central, provincial, district and commune levels; conducting baseline, mid-term and final assessments; and writing reports. He is currently a technical coordinator for the Strategic Information team at FHI 360 Vietnam. He is confident in using Power query, Power pivot, Power BI, EpiData, Epi Info, SPSS and Stata to manage and analyze data efficiently.

EXPERTISE

 • Strategy planning

 • Evaluation

 • Collect, analyze and write reports

 • Develop a monitoring plan performance

 • Design M&E system

 • Data Quality Assessment

 • Monitoring

 • Use data for the benefit of community

 • Behavior surveillance

> VIEW VAN LUONG’S CV

Anh Quách Văn Lượng có bằng cử nhân Y tế công cộng và Thạc sỹ nghiên cứu và có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS. Anh có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực theo dõi, đánh giá chương trình (M&E) và triển khai các hoạt động dự án bao gồm: xây dựng đề xuất dự án và lập kế hoạch; quản lý chất lượng và tiến độ các hoạt động; tổ chức tập huấn; hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ từ trung ương đến tuyến tỉnh, huyện và xã; triển khai đánh giá đầu vào, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc dự án; viết báo cáo. Hiện tại, Ths. Lượng là Cán bộ Điều phối kỹ thuật nhóm Thông tin Chiến lược, tại tổ chức FHI 360 Việt Nam. Anh có khả năng sử dụng tốt các phần mềm/công cụ để quản lý, phân tích số liệu một cách hiệu quả như Power query, Power pivot, Power BI, EpiData, Epi Info, SPSS and Stata.

CHUYÊN MÔN

 • Lập kế hoạch chiến lược

 • Đánh giá

 • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu

 • Phát triển kế hoạch giám sát kết quả thực hiện

 • Thiết kế hệ thống Theo dõi và đánh giá

 • Đánh giá chất lượng số liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Sử dụng số liệu vì lợi ích sức khỏe cộng đồng

 • Giám sát hành vi và dịch bệnh

 > XEM VAN LUONG CV