IMG_4821.jpg

Rachel Coley đã thúc đẩy các hoạt động phi lợi nhuận trên toàn thế giới để tạo, xoay vòng và tạo ra các chương trình để tối đa hóa tác động trong hơn một thập kỷ. Trong sự nghiệp ban đầu, cô đã làm việc tại một số tổ chức phi chính phủ để trao quyền cho phụ nữ trẻ, theo dõi hoạt động phòng chống HIV/AIDS, sức khỏe sinh sản và tiến hành vận động chính sách về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản quốc tế. Trong khi nhận bằng thạc sĩ, Rachel tập trung nghiên cứu về cách hiểu sự gắn kết xã hội, các định mức giới tính và tính tôn giáo với chương trình phòng chống HIV có liên quan đến văn hóa được tài trợ thông qua PEPFAR.

Là một nhà tư vấn, Rachel đã làm việc với hàng chục tổ chức phi chính phủ và phi chính phủ để phát triển và thực hiện các kế hoạch chiến lược, đo lường tác động và truyền đạt thành công cho các đối tượng đa dạng. Cô đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức tập trung vào chăm sóc y tế và nghiên cứu, môi trường, quyền nhập cư, giáo dục và sức khỏe cộng đồng.

Từ năm 2017, Rachel đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho một số tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương tại Hà Nội. Thông qua những cam kết này, cô đã viết và chỉnh sửa các báo cáo hàng năm, các hệ thống và quy trình phát triển để thúc đẩy sự phối hợp và xây dựng hiệu quả, và cung cấp hướng dẫn đánh giá và lập kế hoạch chiến lược. Cô tham gia dự án USAID SHIFT vào tháng 8 năm 2018 để hỗ trợ tuân thủ hợp đồng, các sự kiện, quản lý kiến thức và các hoạt động truyền thông. Cô ấy sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến giao tiếp bằng tiếng Anh ở mọi cấp độ.

Rachel tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Chính trị tại Đại học George Washington ở Hoa Kỳ và bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội về Khoa học Chính trị của Đại học Cape Town, Nam Phi. Cô cũng có chứng chỉ về quản lý dự án từ Viện Quản lý dự án

CHUYÊN MÔN:

 • Đánh giá chất lượng dữ liệu

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Nghiên cứu hoạt động

 • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

 • Lồng ghép giới tính vào chương trình HIV

 • Lồng ghép giới tính vào hệ thống thông tin HIV quốc gia/tuyến tỉnh

> XEM RACHEL CV

 

Rachel Coley has been empowering nonprofits around the world to create, pivot and amplify programs to maximize impact for more than a decade. In her early career, she worked at several nongovernmental organizations to empower young women, monitor sexual health and HIV prevention activities, and conduct advocacy work on issues related to international reproductive health. While receiving her master’s degree, Rachel focused her research on how understanding social cohesion, gender norms, and religiosity can inform culturally-relevant HIV prevention programs funded through PEPFAR.  

As a consultant, Rachel has worked with dozens of nongovernmental and governmental organizations to develop and implement strategic plans, measure impact and communicate successes to diverse audiences. She has provided technical support to senior leadership at organizations focused on medical care and research, the environment, immigrant rights, education and public health.  

Since 2017, Rachel has provided consultative services to several international and local nongovernmental organizations in Hanoi. Through these engagements she has written and edited annual reports, developed systems and processes to drive coordination and build efficiencies, and provided evaluation and strategic planning guidance. She joined the USAID SHIFT project in August 2018 to support contract compliance, events, knowledge management, and communication activities. She is available to provide communications-related technical assistance in English at any level. 

Rachel earned a Bachelor of Arts in Political Science from the George Washington University in the United States and a Master of Social Science in Political Science from the University of Cape Town in South Africa. She is also a holds a certification in project management from the Project Management Institute. 

EXPERTISE 

 • Data quality assessment,

 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability

 • Operational research

 • HIV policy and strategy development

 • Integrating gender into the HIV response

 • Integrating gender into national and provincial HIV information systems

> VIEW RACHEL’S CV