pic.jpg

Subarna Pradhan là Phó nhóm Nghiên cứu tại FHI 360. Bà có năm năm kinh nghiệm trong nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng, tập trung chủ yếu vào sức khoẻ bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em. Subarna có kiến hức và kỹ năng định tính chuyên sâu. Hiện tại, cô đang nghiên cứu một số nghiên cứu định tính, đứng đầu về phân tích và viết báo cáo. Cô cũng sẽ làm việc với nhóm FHI360 Nepal để dẫn đầu phân tích định tính về tự kiểm tra HIV và nghiên cứu thí điểm PrEP ở Nepal sớm.

Ngoài chuyên môn định tính của mình, cô còn có kinh nghiệm về y tế và đã làm việc như một nhân viên y tế ở Ấn Độ và Nepal trong bốn năm. Có nền tảng lâm sàng, Subarna rất quan tâm và hiểu về vai trò của các thuốc tiêm ARV có tác dụng kéo dài trong dự phòng và điều trị HIV/AIDS. Bà thấy sự ra đời của LAI ARV là một bước đột phá lớn trong khoa học đảm bảo tuân thủ điều trị và tuân thủ trong số các nhóm có nguy cơ cao cũng như bệnh nhân.

CHUYÊN MÔN 

  • Nghiên cứu hoạt động

> XEM SUBARNA CV

Subarna Pradhan is a Research Associate at FHI 360. She has five years of experience in public health research, focusing mainly on maternal, neonatal and child health. Subarna has in-depth qualitative knowledge and skills. Currently, she is working on a couple of qualitative research studies, leading analysis and report writing. She will also be working with Nepal FHI360 team to lead the qualitative analysis of HIV self-testing and PrEP pilot study in Nepal soon.

Apart from her qualitative expertise, she also has a medical background and has worked as a medical officer in India and Nepal for four years. Having a clinical background, Subarna is interested in understanding the role of long-acting ARV injectables in the prevention and treatment of HIV/AIDS. She sees the introduction of LAI ARV as a big breakthrough in science that assures treatment compliance and adherence among the high-risk groups as well as the patients.

EXPERTISE

  • Operational research

> VIEW SUBARNA'S CV