T NGUYEN Bio Pic.jpg

Trong ba năm qua, ông Thong Nguyen đã chỉ đạo các hoạt động tích hợp kinh doanh, thông tin, phân tích và sáng kiến hông minh cho các khách hàng thuộc ngành Năng lượng/Hóa chất, Kỹ thuật số, Sản xuất và Giáo dục. Ông là cố vấn hàng đầu cho những nỗ lực tập trung vào các yêu cầu xác định và cải tiến, thu thập dữ liệu, phân tích, quản lý thu thập và khai thác thông tin/tình báo thông qua việc tích hợp các công nghệ động. Ngoài ra, ông Nguyễn đã có hơn 21 năm lãnh đạo trong Quân đội Hoa Kỳ, chuyên về thông tin và chức năng tình báo. Ông đã làm việc ở tất cả các cấp độ từ chiến thuật đến các cấp độ chiến lược của hoạt động và hiểu làm thế nào để có hiệu quả và hợp nhất giữa tình báo với các hoạt động. Các lĩnh vực kinh nghiệm của ông bao gồm Thông tin nguồn mở/Thông tin Công khai, Kinh Doanh thông minh, Phân tích Hệ thống, Quản lý Thu thập Dữ liệu, Lập kế hoạch Chiến lược, Phân tích Mạng Lưới Xã Hội và Tích hợp Công nghệ. Ông sinh ra ở Việt Nam và đam mê mong muốn hỗ trợ USAID cải thiện cuộc sống của mọi người và giúp họ nhận ra tiềm năng của mình.

CHUYÊN MÔN

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh

 • Đánh giá chất lượng dữ liệu

 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật

 • Nghiên cứu hoạt động

 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

For the past three years, Mr. Thong Nguyen has directed business integration, information, analytic and intelligence initiatives for clients in the Energy/Chemical, Digital Technology, Manufacturing and Education sectors. He has been the lead consultant for major efforts which focused on identification and refining requirements, collection of data, analysis, collection management and exploitation of information/intelligence through the integration of dynamic technologies. Additionally, Mr. Nguyen has over 21 years as a leader in the US Army, specializing in information and intelligence functions. He has worked at all levels from the tactical to strategic levels of operations and understand how to effectively and efficiently fuse intelligence with operations. His areas of relevant experience are in the realm of Open Source Information/Publicly Available Information, Business Intelligence, Systems Analysis, Data Collection Management, Strategic Planning, Human Network Analytics and Technology Integration. He was born in Vietnam and has a passionate desire to assist USAID to improve the lives of all people and enable them to realize their potential.

EXPERTISE

 • Enhanced outreach approaches targeting hardest to reach key populations

 • Routine data analysis and use to inform provincial planning and actions

 • Data quality assessment

 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability

 • Operational research

 • Building virtual communities and social networks