Tran Hong Tram is Head of the National Reference of HIV Molecular Laboratory. She has worked for the National Institute for Hygiene and Epidemiology (NIHE) since 1999, and in HIV specifically since 2006.  She has collaborated with experts from the University College of Dublin and the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to conduct research on HIV/hepatitis B (HBV) and HIV/hepatitis C coinfections. Specifically, she participated in HIV coinfection testing for more than 50,000 samples for a cross-sectional integrated bio-behavioral surveillance (IBBS) study, and joined the national technical team on HBV, chaired by the World Health Organization (WHO), to develop a national HBV strategy. Dr. Tram was trained in the US and France on HIV viral load and molecular biology testing to help apply these methods in Vietnam. She consults for various organizations such as the WHO, CDC and ANRS-France on surveys and assessments of HIV testing systems in sentinel surveillance, HIV/HBV and HIV/HCV coinfection and research on viral load test using dried blood spot. She regularly lectures and leads trainings for organizations such as WHO, FHI 360 and the Global Fund on HIV diagnosis and treatment, viral load testing, treatment failure and drug resistance. She has provided technical expertise during the development of HIV-related legal documents on HIV serological testing, CD4 testing, viral load testing and HIV laboratory assessment and support.

EXPERTISE

  • Laboratory services
  • HIV surveillance
  • HIV viral load testing
  • Sentinel surveillance and epidemiological research
  • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines

> VIEW HONG TRAM’S CV

 

 

 

Chị Trần Hồng Trâm, trưởng phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia sinh học phân tử HIV, làm việc chính thức ở Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (VSDTTW) từ năm 1999, riêng với HIV đã làm từ năm 2006 đến nay. Chị Trâm đã từng hợp tác với chuyên gia của trường Đại học Dublin, và chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh Hoa Kỳ (CDC) xây dựng đề cương nghiên cứu về đồng nhiễm HIV/viêm gan B (HBV), HIV/ viêm gan C (HCV). Cụ thể, Chị Trâm đã tham gia triển khai xét nghiệm đồng nhiễm HIV cho khoảng 50,000 mẫu trong Nghiên cứu Giám sát Sinh học Dịch tễ HIV Lồng ghép Hành vi (IBBS) và tham gia nhóm kỹ thuật quốc gia về HBV, xây dựng chiến lược quốc gia cho HBV do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chủ trì. Chị Trâm đã được đào tạo tại Mỹ và Pháp về xét nghiệm đo tải lượng HIV và xét nghiệm sinh học phân tử HIV để ứng dụng  các phương pháp mới này ở Việt Nam. Chị Trâm đã được các Tổ chức WHO, CDC, ANRS- Pháp… mời làm chuyên gia tư vấn cho khảo sát và đánh giá hệ thống xét nghiệm trong giám sát trọng điểm HIV, chuyên gia tư vấn xét nghiệm đồng nhiễm HIV/HBV, HIV/HCV, xây dựng đề cương nghiên cứu xét nghiệm đo tải lượng bằng mẫu giấy thấm giọt máu khô DBS… Chị Trâm thường được các Tổ chức như WHO, FHI 360, Qũy Toàn Cầu… mời làm giảng viên cho các lớp tập huấn lớp chẩn đoán và điều trị HIV/AIDS, tập huấn xét nghiệm tải lượng HIV, thất bại điều trị và HIV kháng thuốc. Chị Trâm tham gia nhóm chuyên gia kỹ thuật quốc gia về xây dựng các văn bản pháp luật HIV như QĐ 1098 Hướng dẫn xét nghiệm huyết thanh học HIV, QĐ 1099 Hướng dẫn quốc gia xét nghiệm CD4, QĐ 1921 hướng dẫn xét nghiệm đo tải lượng HIV, QĐ 02 về Hướng dẫn thực hiện đánh giá, hỗ trợ kỹ thuật phòng xét nghiệm phục vụ công tác phòng/chống HIV/AIDS.

CHUYÊN MÔN

  • Các dịch vụ xét nghiệm
  • Giám sát HIV
  • Xét nghiệm tải lượng virut
  • Giám sát trọng điểm và nghiên cứu dịch tễ
  • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn

> XEM HONG TRAM CV