Photo Khanh An.jpg

Trần Khánh An là thạc sỹ Khoa học Xã hội (KHXH), chuyên về lĩnh vực HIV/AIDS. An tốt nghiệp khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2012 và có bằng Thạc sỹ KHXH tại trường Chiang Mai (Thái Lan) năm 2015. An từng cộng tác và làm việc tại Viện Xã hội học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP). An từng tham gia vào nhiều nghiên cứu về nhiều nghiên cứu về HIV/AIDS (đặc biệt là về xét nghiệm HIV tại cộng đồng, điều trị ARV và PrEP), sức khỏe sinh sản và tình dục của PATH, CDC và UNFPA. An có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng về thu thập, quản lý và phân tích số liệu cũng như làm việc với các nhóm nguy cơ cao. Hiện nay, An đang là Quản lý dữ liệu tại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo HIV/AIDS (CREATA) thuộc đại học Y Hà Nội

CHUYÊN MÔN

 • Phân tích dữ liệu thường xuyên và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch thực hiện của tỉnh
 • Đánh giá chất lượng dữ liệu
 • Đánh giá và giám sát chất lượng và tính bền vững kỹ thuật
 • Nghiên cứu hoạt động
 • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV
 • Lồng ghép giới tính vào chương trình HIV
 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng 
 • Phân biệt và kỳ thị người nhiễm HIV, các đối tượng nguy cơ cao và/hoặc BHYT
 • Giới tính và HIV

> XEM AN CV

Tran Khanh An is an expert in social sciences specializing in the field of HIV/AIDS. An graduated from the Institute of Journalism and Communication in 2012 and received his master's degree in social sciences from Chiang Mai University in Thailand in 2015. He has since worked for the Institute of Sociology Vietnam Social Security and the Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP). He has participated in numerous research studies on HIV/AIDS (especially on HIV testing in the community, ARV and PrEP), and sexuality and reproductive health through working with PATH, CDC and UNFPA. An has rich experience and skills in data collection, management and analysis, as well as working with high-risk groups. An is currently is the Data Manager at the Center for Research and Training in HIV/AIDS (CREATA) of Hanoi Medical University.

EXPERTISE

 • Data quality assessment
 • Measuring and monitoring technical quality and sustainability
 • National HIV information systems
 • Operational research
 • Civil society strengthening for HIV
 • Integrating gender into the HIV response
 • Building virtual communities and social networks
 • Health system financing for HIV
 • Gender and HIV

> VIEW AN'S CV