Tran Thi Minh Thu.jpeg

Chị Trần Thị Minh Thu có bằng Thạc sỹ Y tế công cộng với hơn 9 năm kinh nghiệm quản lý dự án, nghiên cứu, đào tạo cho tuyến dưới và phòng chống HIV/AIDS. Chị hiện là cán bộ tư vấn dự án USAID SHIFT, tổ chức FHI 360. Chị phụ trách theo dõi đánh giá chương trình Tiếp cận. Chị cùng các đồng nghiệp tham gia theo dõi tiến độ các hoạt động hướng tới mục tiêu kiểm soát dịch HIV tại các vùng đô thị tại Việt Nam. Chị có nhiều kinh nghiệm trong thu thập số liệu, đảm bảo chất lượng, phân tích và chia sẻ số liệu. Chị sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê và văn phòng như Power Query, Power Pivot, Power BI, Epi Info, SPSS, Google Form và Google Sheets.

CHUYÊN MÔN:

 • Lập kế hoạch chiến lược

 • Đánh giá

 • Thu thập, phân tích, diễn giải & báo cáo số liệu

 • Phát triển kế hoạch giám sát kết quả thực hiện

 • Thiết kế hệ thống Theo dõi và đánh giá

 • Đánh giá chất lượng số liệu

 • Thu thập và giám sát số liệu

 • Sử dụng số liệu vì lợi ích sức khỏe cộng đồng  

> XEM MINH THU CV

Ms. Tran Thi Minh Thu has a master’s degree in public health and has more than 9 years of experience working in project management, research, training for provincial levels and HIV/AIDS. She is currently working as a consultant for FHI 360 under the USAID SHIFT project, where she is in charge of monitoring & evaluating the outreach program. She works with other colleagues to monitor progress toward HIV epidemic control targets in urban metro provinces. Ms. Thu has strong skills and experience in data collection, quality assurance, analysis and dissemination and is familiar with statistical and office software such as Power Query, Power Pivot, Power BI, Epi Info, SPSS, Google Form and Google Sheets.

EXPERTISE

 • Strategy planning

 • Evaluation

 • Collect, analyze and write reports

 • Develop a monitoring plan for performance

 • Design M&E systems

 • Data Quality Assessment

 • Monitoring

 • Using data for the benefit of the community

> VIEW MINH THU'S CV