Tran Thi Xuan Hang graduated from Hanoi Law University in 2007 and currently works at the Department of Legal Affairs within the Ministry of Health. She attended training courses on developing legal documents and evaluating policy implication, which she has used to develop legal documents on HIV/AIDS prevention and control over the past nine years. She is also responsible for providing consultations on HIV/AIDS-related legal issues and is directly involved in evaluating and developing evaluation reports on HIV prevention and control laws, harm reduction interventions, care and treatment, media and public advocacy, drug prevention and treatment, and on nine years of the HIV/AIDS prevention and control law. In addition to developing plans and conducting periodic examinations of the implementation of HIV/AIDS prevention and control laws, she also drafts proposals for producing HIV legal documents through the Government and the Ministry of Health.

EXPERTISE

  • Health policy or strategy development

  • Development of instructional materials, best practices, protocols and guidelines

> VIEW XUAN HANG’S CV

Cử nhân Trần Thị Xuân Hằng tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội năm 2007 và bắt đầu làm việc tại Vụ Pháp chế - Bộ Y tế từ năm 2007 đến nay. Cô đã tham gia các khóa đào tạo về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, và đánh giá tác động chính sách. Cô đã tham gia xây dựng các văn bản pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS trong 9 năm qua và đồng thời chịu trách nhiệm tư vấn về mặt pháp lý đối với các vấn đề trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Cô trực tiếp tham gia đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá Luật phòng, chống HIV trong các lĩnh vực can thiệp giảm tác hại, chăm sóc và điều trị, truyền thông và huy động cộng đồng, dự phòng và điều trị ma túy và báo cáo đánh giá 9 năm thi hành Luật phòng, chống HIV/AIDS. Bên cạnh việc trực tiếp tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai định kỳ việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, cô còn dự thảo các đề xuất xây dựng văn bản pháp luật về HIV trong chương trình xây dựng pháp luật của Bộ Y tế, Chính phủ.

CHUYÊN MÔN

  • Phát triển các chính sách và chiến lược y tế

  • Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, các phương pháp thực hành tốt nhất, phác đồ, và văn bản hướng dẫn

> XEM XUAN HANG CV