quang 8(3x4).JPG

Dr. Tran Van Quang worked in the Ministry of Health’s Department of Legal Affairs from 1984 to 2012. He has 28 years of experience in law and regulation development, including participating in developing the Ordinance on HIV/AIDS Prevention and Control, the HIV/AIDS Law, and the Decree 108/2007/ND-CP on detail guiding of some articles in the HIV/AIDS Law. Since his retirement, he has participated in the five-year and eight-year evaluations of the HIV/AIDS Law and participated in the legal review of HIV testing.

EXPERTISE

  • Enhanced outreach approaches targeting hard-to-reach key populations

  • Attaining approvals for district-level HIV confirmatory testing

  • Planning, assessing, implementing, and tracking social health insurance for people living with HIV

  • Building virtual communities and social networks

  • Gender and HIV

> VIEW VAN QUANG'S CV

Bác sĩ Trần Văn Quang là chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Y tế từ năm 1984 đến năm 2012. Ông có kinh nghiệm 28 năm trong lĩnh vực xây dựng pháp luật trong đó bao gồm xây dựng pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS, tham gia góp ý đối với các văn bản quy phạm pháp luật. Ông tham gia xây dựng Pháp lệnh phòng, chống HIV/AIDS, Luật Phòng, chống HIV/AIDS và Nghị định 108/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật phòng, chống HIVAIDS.

Sau khi nghỉ hưu ông tham gia đánh giá 5 năm và 8 năm thi hành Luật phòng, chống HIV/AIDS và tham gia đánh giá pháp luật về xét nghiệm HIV. 

CHUYÊN MÔN

  • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

  • Thiết lập và xin cấp chứng nhận đạt chuẩn cho phòng khám XN khẳng định HIV tuyến huyện

  • Lập kế hoạch, đánh giá, thực hiện và theo dõi BHYT cho người nhiễm HIV

  • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồng

  • Xây dựng chính sách và chiến lược phòng chống HIV

> XEM VĂN QUANG 'S CV