Ông Võ Hoàng Sơn, Thạc sỹ Xã hội học (chuyên về Công tác xã hội), là chuyên gia can thiệp dự phòng HIV/AIDS có hơn 24 năm kinh nghiệmthiết kế, quản lý, điều phối, xây dựng năng lực và triển khai các chương trình tiếp cận cộng đồng tập trung vào các nhóm đối tượng đích và các nhóm dễ bị tổn thương tại Việt Nam (đặc biệt là ở miền Nam). Ông hiện là Cán bộ Kỹ thuật Cao cấp của Nhóm  Tiếp cận dự phòng của dự án USAID SMART TA và nay là USAID SHIFT. Ông chuyên  về lĩnh vực Phương thức Tiếp cận tăng cường (EOAs), các sáng kiến Dự phòng như mô hình thách thức Fansian áp dụng công nghệ thông tin thông qua điện thoại đi động và tìm kiếm các ca dương tính qua mạng lưới y tế thôn bản, mô hình tiếp cận Miền núi, Giáo dục đồng đẳng, tiếp cận cộng đồng, can thiệp giảm hại, chương trình trao đổi bơm kim tiêm. Ông đã hỗ trợ kỹ thuật và giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng chương trình có sự tham gia. 
Trong 5 năm qua, ông Võ Hoàng Sơn đã hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các giáo dục viên sức khỏe, giám sát thực địa, các đối tác hoạt động trong cùng lĩnh vực và các nhân viên hỗ trợ cộng đồng tại địa bàn dự án. Cùng với nhóm Dự phòng của dự án SMART TA, ông đã phát triển Gói dự phòng tăng cường  (EOA) và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho đối tác tại địa phương. Ông cũng hỗ trợ chính phủ thực hiện các khóa đào tạo về mô hình Tiếp cận cộng đồng.  Trước khi gia nhập FHI 360 Việt Nam, ông từng là Quản lý Dự án Dự phòng tập trung vào trẻ, chăm sóc và điều trị cho trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại tổ chức Cứu trợ Trẻ em Anh (Save the Children UK), nơi mà ông đã phát triển, theo dõi, đánh giá, quản lý dự án dựa vào quyền trẻ em, và xây dựng năng lực cho các đối tác địa phương tại các cấp quận/huyện và tỉnh thành.  Ông có chuyên môn trong các đánh giá nghèo đói, nghiên cứu về các chương trình sức khoẻ sinh sản cho trẻ em và trẻ vị thành niên, trẻ mồ côi và dễ bị tổn thương. Ông là đồng tác giả tài liệu đào tạo, Kỹ năng tư vấn HIV/AIDS cơ bản trong giáo dục đồng đẳng người sử dụng ma tuý, do Uỷ ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và GTZ xuất bản năm 2000. 

CHUYÊN MÔN

 • Tiếp cân và Dự phòng HIV
 • Tiếp cận cộng đồng
 • Các sáng kiến và ứng dụng CNTT, hỗ trợ tìm ca nhiễm HIV
 • Nhóm đối tượng đích
 • Can thiệp giảm hại
 • Nâng cao năng lực các đối tác trong nước

> XEM HOANG SON CV

Mr. Vo Hoang Son, who received his master’s in sociology and social Work, is an HIV/AIDS interventions specialist with 24 years of experience designing, managing, coordinating, building capacity and implementing community outreach programs focusing on key populations and marginalized groups in Vietnam (particularly in the South). He currently is serving as a senior technical officer on the HIV prevention team as part of the USAID SMART TA and USAID SHIFT projects. He specializes in Enhanced Outreach Approaches (EOAs), prevention innovations such as the Fansipan Challenge model with Information Communication Technology via mobile phones and active case-finding through hamlet health worker networks, the Mountainous Outreach model, peer education, community outreach, harm reduction, needle and syringes programs. He has provided technical assistance and played a role in participatory program development.

For the last five years, Son has provided technical assistance and training to health educators, field supervisors, stakeholders and community-based supporters in project sites. Together with the SMART TA prevention team, he developed EOA packages and provided technical assistance to local partners. He also supported the government to conduct trainings on the Community Outreach model. Prior to joining FHI 360 Vietnam, he was a project manager for child-focused HIV/AIDS prevention and care and support for children infected with and affected by HIV/AIDS at Save The Children UK, where he worked in child rights-based project development, monitoring, evaluation, management and capacity building with local partners at the district, provincial and city level. Son has demonstrated expertise in poverty assessments, research on orphaned and vulnerable children and adolescent reproductive health programs. He is a co-author of a training manual, The Basic HIV/AIDS Counseling Skills for Drug User Peer Education, published under the National AIDS committee and GTZ, 2000. 

EXPERTISE

 • HIV outreach and prevention
 • Community outreach
 • Innovations for enhanced HIV case finding
 • Key populations
 • Harm reduction
 • Local partner capacity strengthening

> VIEW HOANG SON'S CV