Vu Duc Thao_Photo.JPG

Sau khi tốt nghiệp Đại học Y tế Công cộng, cử nhân Vũ Đức Thảo đã làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng với vai trò Nghiên cứu viên từ năm 2010. Trong 6 năm qua, Thảo đã tham gia vào nhiều nghiên cứu và dự án liên quan tới lĩnh vực HIV với nhiều kinh nghiệm trong: (1) Thực hiện các nghiên cứu HIV tại các cấp khác nhau; (2) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức xã hội dân sự trong việc tiếp cận, xét nghiệm và điều trị HIV; (3) Hỗ trợ các cấp trong việc xác minh các ca nhiễm HIV; (4) Tăng cường hệ thống thông tin HIV thông qua hoàn thiện dữ liệu dự phòng và kết nối với cơ sở dữ liệu điều trị. Hơn nữa, Thảo cũng tham gia đào tạo cho nhân viên cộng đồng các kiến thức về HIV; các kỹ năng tiếp cận nhóm nguy cơ cao như người làm nghề mại dâm, người tiêm chích ma túy, hay bạn tình của các nhóm trên; chuyển tiếp khách hàng tới cơ sở y tế để xét nghiệm và điều trị HIV cũng như các vấn đề về bảo hiểm y tế. Mặt khác, Thảo đang theo học khóa học Thạc sỹ về Giới và Phát triển tại Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan. Với kiến thức chuyên sâu về giới, Thảo hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp trong việc giải quyết các khoảng trống về giới thông qua lồng ghép giới trong lĩnh vực HIV.

CHUYÊN MÔN

 • Tăng cường các phương pháp tiếp cận đặc biệt với nhóm nguy cơ cao và khó tiếp cận

 • Tăng cường năng lực trong tư vấn và xét nghiệm HIV lưu động và cố định

 • Duy trì điều trị ARV trong hệ thống

 • Đảm bảo và cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị HIV và methadone cho người tiêm chích ma túy

 • Lồng ghép giới tính vào hệ thống thông tin HIV quốc gia và tuyến tỉnh

 • Hệ thống thông tin HIV quốc gia

 • Mô hình đa bậc trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và các tác động nhằm cải thiện chương trình

 • Gia tăng số người nhiễm HIV tham gia và sử dụng BHYT

 • Tăng cường mạng lưới xã hội dân sự cho chương trình HIV

 • Lồng ghép giới tính vào chương trình HIV

 • Giới tính và HIV

 • Tăng cường năng lực thực hiện các dịch vụ HIV cho các tổ chức dân sự xã hội và cộng đồn

> XEM THAO CV

Since completing his bachelor degree at the Hanoi University of Public Health, Mr. Vu Duc Thao has worked at the Center for Community Health Research and Development as a Researcher since 2010. Over the past 6 years, Thao has been involved in a number of HIV related studies and projects with extensive experience in: (1) conducting HIV-related studies at different levels; (2) providing technical support to civil social organizations in terms of reach, test and HIV treatment; (3) supporting various levels in HIV cases verification; (4) strengthening HIV information system by completing the prevention data and connecting to the treatment database. Moreover, Thao also participated in training for community health workers on HIV-related knowledge; skills on reaching most-at-risk populations such as sex workers and people who inject drugs; referring clients to health facilities for HIV testing and treatment as well as issues related to health insurance.

Thao is studying his master's degree in Gender and Development Studies at the Asian Institute of Technology in Thailand. With intensive knowledge of gender, Thao also offers support in addressing gender gaps through gender mainstreaming in the HIV sector.

EXPERTISE

 • Enhanced outreach approaches targeting hardest to reach key populations

 • Capacity building in mobile and fixed-site HIV testing and counseling

 • Antiretroviral therapy (ART) retention and adherence

 • Quality assurance and quality improvement for HIV services and MMT for people who inject drugs

 • Integrating gender into national and provincial HIV information systems

 • National HIV information systems

 • HIV cascade and implications for program improvement

 • Rapidly increasing SHI enrollment and use among people living with HIV

 • Civil society strengthening for HIV Integrating gender into the HIV response

 • Gender and HIV

 • Building virtual communities and social networks

> VIEW THAO'S CV