24/08/2018 - Ức chế tải lượng virus là một chỉ số quan trọng về hiệu quả điều trị HIV; khi một bệnh nhân HIV đạt được ức chế tải lượng virus, người đó có khả năng giảm đáng kể sự lây nhiễm và cải thiện sức khỏe. Từ tháng 4 đến tháng 6, các cơ sở do dự án USAID SHIFT hỗ trợ đã hoàn thành 2.583 xét nghiệm tải lượng virus với tỷ lệ ức chế virus là 95,6%, đánh dấu các tỉnh được dự án hỗ trợ  trong quý 2 vượt hơn 95% mục tiêu kiểm soát dịch HIV. Hỗ trợ kỹ thuật của USAID SHIFT giúp các đối tác đang triển khai chương trình HIV tại địa phương đo lường chính xác và duy trì sự ức chế tải lượng virus, một bước quan trọng trong tiến trình kiểm soát dịch tại Việt Nam.