22/09/2017 - Một hệ thống Giám sát và Đánh giá hiệu quả là rất cần thiết để theo dõi và cải thiện tình hình đáp ứng dịch HIV tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi các yêu cầu về báo cáo của chính phủ và nhà tài trợ ngày càng phát triển và mở rộng, các hệ thống giám sát và đánh giá địa phương đã trở nên quá tải và trong một số trường hợp có sự phân mảnh rất lớn. Tháng 3 năm 2017, Trung tâm phòng chống AIDS (TTPC AIDS)  tỉnh Cần Thơ đã gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) thông qua Kênh Hỗ trợ Kỹ thuật của dự án USAID SHIFT với yêu cầu hỗ trợ giải quyết các thách thức về hệ thống Giám sát & Đánh giá hiện đang có những bất cập, thiếu thống nhất trong các báo cáo dữ liệu của họ. Sau khi cùng đánh giá tình hình và chẩn đoán những rườm rà cũng như thiếu hụt của hệ thống, dự án và TTPC AIDS Cần Thơ đã thiết kế và đưa ra Hệ thống giám sát và đánh giá một đầu mối. Hệ thống mới này sử dụng các quy trình và công cụ hợp nhất để nâng cao độ chính xác của dữ liệu đồng thời làm giảm đáng kể gánh nặng của hệ thống y tế. Ngày 22 tháng 9, dự án USAID SHIFT và TTPC AIDS tỉnh Cần Thơ đã hoàn tất việc đào tạo cho tất cả các đầu mối tại cấp huyện và cơ sở để bắt đầu sử dụng hệ thống mới. Yêu cầu HTKT của TTPC AIDS Cần Thơ thể hiện sự tin tưởng của họ đối với năng lực của dự án USAID SHIFT và hiệu quả của mô hình hỗ trợ kỹ thuật theo nhu cầu của dự án. Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, ông Nguyễn Danh Lam ghị nhân "Hệ thống cũ của chúng tôi rất dễ mắc lỗi, và phải mất nhiều thời gian để có được báo cáo chính xác. Cách tiếp cận mới sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bây giờ chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu dữ liệu, xác định những thiếu hụt và cải thiện các dịch vụ HIV."

44.3.jpg